علی صداقت آرزو

علی صداقت آرزو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهنانجیب١٤:٥١ - ١٣٩٨/١٠/٢٥بی اصلگزارش
0 | 1
زبان قراردادی جهانی٠٠:٣١ - ١٣٩٨/١٠/٢٤اسپرانتوگزارش
5 | 1
کیبورد٠٨:٣٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٣صفحه یی متشکل از چندین کاید یا شصتی یا دکمه یا چیزی برای "تاچ" کردن برای انجام کاری یا نوشتن حروفی یا بصدا دراوردن صدایی معروف ترین کیبوردها که تقریب ... گزارش
5 | 0
نمایش تلویزیونی٠٨:٢٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٣تله فیلم تله تاترگزارش
5 | 0
نوعی نسبت نزدیکان٠٨:٢٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٣تنی، ناتنیگزارش
0 | 0
الوده٠٨:٢٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٣پلشتگزارش
0 | 1
کوه مکه٠٨:٢١ - ١٣٩٨/١٠/٢٣مروهگزارش
0 | 0
قول و قرار٠٦:٢٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٣وعدهگزارش
9 | 1
به روخفته٠٦:٠٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٣دمروگزارش
0 | 0
صاف و زلال٠٦:٠٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٣راوکگزارش
2 | 1
محبوب١٠:٢٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٢نگار، نگاراگزارش
16 | 1
بشیرت١٠:١٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٢انسانیتگزارش
2 | 0
فعالیت مستمر٠٩:٣٠ - ١٣٩٨/١٠/٢١پویشگزارش
0 | 0
پر و مملو٠٩:٢٤ - ١٣٩٨/١٠/٢١آکنده، انباشته، سرشار، لبالب، لبریز، مالامال، لب به لب، لمالم، پرگزارش
0 | 0
ایجاب٠٩:١٨ - ١٣٩٨/١٠/٢١واجب کردن، واجب دانستنگزارش
18 | 1
تزئین کننده٠٩:١٦ - ١٣٩٨/١٠/٢١زینتی، زینت بخش، زینت دادن، آراستنگزارش
0 | 0
کامل نشده٠٩:١٣ - ١٣٩٨/١٠/٢١ناقص، معیوب، ناتمام، غیرکامل، نارساگزارش
0 | 1
پرستشگاه یهود٠٦:٠٤ - ١٣٩٨/١٠/١٨کنیسهگزارش
0 | 0
مجمع الجزایر قاره امریکا١٨:٤٨ - ١٣٩٨/١٠/١٥باهاماگزارش
0 | 0
قلعه٠٣:٢٣ - ١٣٩٨/١٠/١٢اوراگزارش
9 | 2
فضاحت٠٣:٢٠ - ١٣٩٨/١٠/١٢عیبگزارش
0 | 0
قاره دو تکیه٠٣:١٠ - ١٣٩٨/١٠/١٢آمریکاگزارش
2 | 0
شکوه و جلال٠٣:١٧ - ١٣٩٨/١٠/١٢هیمنهگزارش
7 | 1
کم کردن٠٣:١٤ - ١٣٩٨/١٠/١٢کسر کاهیدن افول سبک کردن نزول قلیلگزارش
7 | 1
غار بعثت٠٣:١٠ - ١٣٩٨/١٠/١٢حراگزارش
0 | 0
سست و بی احساس٠٠:٣٧ - ١٣٩٨/١٠/١٢کرخگزارش
2 | 0
از پهلوانان شاهنامه٠٥:٣٤ - ١٣٩٨/١٠/٠٦ایلیاگزارش
2 | 0
اهرم٠٥:٢٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٦دیلمگزارش
9 | 1
از خدایان هندو٠٥:٢٤ - ١٣٩٨/١٠/٠٦بلاهماگزارش
9 | 1
گیاهی از نوع زردچوبه٠٣:٥٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧مامیرانگزارش
5 | 0
گروه موسیقی شامل 3 تکنواز٠٩:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦تریوگزارش
2 | 0
غزال تیزپا فوتبال ایران٠٥:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦خداداد عزیزی در جریان مسابقه فوتبال ایران و استرالیا در هشتم آذر سال 1376 در شهر ملبورن استرالیا ورزشگاه کریکت ملبورن که منجر به رفتن ایران به جام جه ... گزارش
7 | 0
موجب تامین زندگی کسی٠٤:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦ولی نعمتگزارش
5 | 0
از اجزای جمله٠٤:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦فاعلگزارش
5 | 0
التهاب غشای مخاطی بینی٠٢:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦زکامگزارش
5 | 0
همه٠٢:٣٤ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦آل=Allگزارش
16 | 1
قبرستان معروف٠٢:٣١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦بهشت زهرا - بقیعگزارش
5 | 0
نوعی ترشی٠٢:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦لیتهگزارش
5 | 1
هرگونه خوراک برشته٠٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦سوخاریگزارش
2 | 0
لقب تیم میلان٠٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦روسونریگزارش
2 | 0
نقشی از جمشید هاشم پور٠٢:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦زینالگزارش
2 | 0
تنوره میکشد٠٢:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦دیوگزارش
2 | 0
شامگاه٠٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦غروبگزارش
12 | 0
لقب پادشاه کشور سماورها٠٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٤تزارگزارش
5 | 0
نوعی پارچه پنبه ای٢٣:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٣آقبانوگزارش
2 | 1
اب میان بافتی٢٣:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٣لنفگزارش
5 | 1
اهنگ سه سازی٢٠:١٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٣تریوگزارش
2 | 0
نیکی کردن٠٦:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٣احسانگزارش
9 | 0
مجلس شادی٠٦:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢٣سور بزم گزارش
5 | 0
بی بند و بار٠٦:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٣سر به هواگزارش
12 | 1