برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید علی رضا سید حنایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همفکری کردن
١٣٩٩/١١/١٤
|

2 هماهنگ بودن
١٣٩٩/١١/١٤
|

3 درک کردن
١٣٩٩/١١/١٤
|

4 مثال ١٣٩٩/١١/١٤
|

5 هوشمندی ١٣٩٩/١١/١٤
|

6 با تجربه
١٣٩٩/١١/١٤
|