علی نورالهی فر

علی نورالهی فر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmull١٠:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٠ژرف و عمیق اندیشیدنگزارش
2 | 0
decentralisation١٠:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٠عدم تمرکزگزارش
0 | 0
balanced scorecard١٠:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٠کارت امتیازی متوازن ( ابزاری برای همسان سازی اهداف استراتژیک شرکت با اهداف کوتاه مدت عملیاتی )گزارش
2 | 0
inexperienced١٠:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٠بی تجربگیگزارش
7 | 0
deteriorating١٠:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٠رو به زوال و نابودیگزارش
5 | 1
gearing٠٩:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٠نسبتهای مالی اهرمیگزارش
14 | 0
sustain the business٠٩:٠١ - ١٣٩٩/١٠/٢٠پایدار نگه داشتن تجارتگزارش
0 | 0
interpret٠٨:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٠تفسیرگزارش
2 | 0
lent١١:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣قرض داده شدهگزارش
55 | 1
fluctuates١٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣نوسان، تغییرات از یک سال به سال دیگر گزارش
2 | 0
miscasting١٥:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣نا سازگارگزارش
0 | 0
stipulates١٥:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣بیان کردنگزارش
5 | 0
agribusinesses٠٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٥مشاغل تجاری گزارش
0 | 0
appraising٠٩:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٥ارزیابی عملکردگزارش
5 | 0
scrapped٠٩:٠٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٥ضایعاتگزارش
5 | 0
watering down١١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٠رقیق کردنگزارش
2 | 0
sharesplit١٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٠تجزیه سهام گزارش
2 | 0
noncontrolling intrest١٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٠منافع فاقد حق کنترل ( کاربرد حقوق اقلیت در این باب اصطلاح درستی نیست زیرا ممکن است اقلیت سهامداران اکثریت تعداد را داشته باشند و اکثر سهام در دست چند ... گزارش
9 | 0
attributability١٠:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/١٠نسبت داده شده، منسوبگزارش
0 | 0
diluted١٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٠تقلیل شده ( سود هر سهم )گزارش
14 | 0
re exposed١٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩بیان مجددگزارش
0 | 0
loophole١٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩خلا قانونیگزارش
37 | 0
principal vsus agent١٥:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧نماینده اصلی در مقابل نماینده فرعیگزارش
0 | 1
rebates١٤:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧تخفیفگزارش
5 | 0
commsoft١٤:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧مخفف Communications Software، نرم افزار ارتباطیگزارش
0 | 0
integrating١٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧ادغام، هم افزاییگزارش
51 | 0
carrying amount٠٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠١/١٤ارزش دفتریگزارش
7 | 0
overhauls١٨:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/١٠تعمیرات عمده و اساسیگزارش
0 | 0
relining١٧:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/١٠آرامش، آسترکشی، جداره کوبیگزارش
0 | 0
profit smoothing١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٨هموارسازی سود، اشاره به تئوری big bath در مدیریت سود دارد ( رجوع شود به IAS 37 ) .گزارش
0 | 0
overhaul١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٨تجدید ساختارگزارش
12 | 0
test basis١٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٦نمونه گیریگزارش
2 | 0
service debt١٢:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٦پرداخت اصل و بهره وامگزارش
2 | 0
prudence principle١٢:٣١ - ١٣٩٨/٠٢/١٦conservatism principleگزارش
2 | 0
provision١٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٦ذخیرهگزارش
14 | 0
minority interest١٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٦less than 50%گزارش
2 | 0
merger١٢:٢٢ - ١٣٩٨/٠٢/١٦a b=cگزارش
14 | 8
matching principle١٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٦اصل تطابقگزارش
9 | 0
margin١٢:١٩ - ١٣٩٨/٠٢/١٦تفاوت ارزش فروش و هزینه های مستقیم تولید یک محصول ( s - v )گزارش
23 | 1
icaew١٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٢/١٦بدنه ( ساختار ) حرفه ای حسابداران انگلستانگزارش
2 | 0
impair١٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٢/١٦کاهش ارزش یک دارایی نامشهودگزارش
9 | 1