برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی کمال

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 stop bullshiting
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

2 نگران ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

3 به ترتیب/ پشت سرهم
١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

4 میزان ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

5 معلوم بودن مشخص بودن ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|