برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

البرز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درد کشنده، رنج کشنده
کسی که رنج و درد می کشد
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|