برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا خلیلیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 بهتر است این کلمه را اشکال ترجمه کنیم که متناسب با آن کلمه دیباگ نیز اشکال زدایی ترجمه شود. در علم کامپیوتر باگ واژه ایست که به جای هر یک از سه مفهوم ... ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

152 فرامکاشفه ای. الگوریتمی ارشد که در سطح بالاتر سایر الگوریتم های مکاشفه ای را کنترل می کند. ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

153 حین کار در محیط واقعی ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

154 بیانگر، مبیّن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

155 حین انجام کار سیستم ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

156 بند ترجیع؛ عبارت، مصراع یا گروهی از آن ها که در یک شعر یا ترانه در بازه هایی تکرار می شود، به خصوص در انتهای هر بند؛ یک موضوع یا سخن تکرار شده ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

157 حدود وظایف، مسئولیتها، اختیارات ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

158 تلنبار ١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

159 (کامپیوتر و آزمون نرم افزار) فراکدگذاری: فرایندی که در آن کدی درون کد اصلی برنامه درج می شود، تا اطلاعاتی از اجرای کد جمع آوری نماید. ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

160 پیشرفته ترین روش کاربردی ١٣٩٦/٠٥/٢٩
|