علیرضا خلیلیان

علیرضا خلیلیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهkafkaesque١٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٦یادآورِ سبک پیچیده، ستمگرانه و کابوس مانند دنیای خیالی کافکا. به فضاهای داستانی که موقعیت های پیش پا افتاده را به شکلی نامعقول و فراواقعیت گرایانه تو ... گزارش
5 | 0
objective١٧:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/١٨آفاقی: در کتاب ساختار انقلاب های علمی، دکتر زیباکلام از این معادل استفاده کرده است. آفاقی یعنی سیری در بیرون نفس، وابسته به شی و ویژگی های آن نه افکا ... گزارش
2 | 1
subjective١٧:٥٥ - ١٣٩٩/١٢/١٨اَنفُسی: در کتاب ساختار انقلاب های علمی، دکتر زیباکلام از این معادل استفاده کرده است. انفسی یعنی درون ذهن فرد و شخصی. همچنین می توان برداشت گرایانه ن ... گزارش
9 | 1
lock in١٩:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٢٧جاخوش کردن: این ترجمه در فصل هفتم کتاب سرشت فناوری آمده است.گزارش
5 | 0
share١١:٠٩ - ١٣٩٩/١١/١٥این واژه را معمولاً به اشتراک گذاری ترجمه می کنند. اما رضا شکراللهی در کتاب مزخرفات فارسی نقل می کند که داریوش آشوری معادل هم رسانی را پیشنهاد کرده ا ... گزارش
25 | 1
paradigm١٢:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٦بُنواره: این واژه به معنای شیوه ای متمایز از نگاه یا تفکر به چیزی، مجموعه متمایز از مفهوم و باور و اندیشه یا چهارچوب متمایز نظری یا فلسفی است. اگرچه ... گزارش
9 | 0
scenario٢١:١٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢١رویدادنما: این واژه در استفاده معمول به معنی روایت و خلاصه رمان، فیلم و داستان است. اما در کاربرد فنی به معنی خلاصه یا سیر مورد انتظار یا مفروضی از د ... گزارش
18 | 1
entropy٢٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٣چیدگان: این واژه را آشوب، درون گشتی، درگاشت، بی نظمی، پریشانی و آشفتگی ترجمه می کنند. تعریف فنی این واژه این است: تعداد چیدمان ها یا پیکربندی های ذره ... گزارش
9 | 0
heuristic١٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٨چابک یابی: این معادل توسط دکتر محمد ابراهیم محجوب در کتاب قوی سیاه به کار رفته است. در گرایش هوش مصنوعی رشته کامپیوتر، هیوریستیک فن یا الگوریتمی است ... گزارش
16 | 0
visionary leadership١٨:٠٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩رهبری داهیانهگزارش
9 | 0
visionary١٨:٠٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩داهیانهگزارش
5 | 0
bias١٨:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥گرایه: این معادل توسط دکتر محمد ابراهیم محجوب در ترجمه کتاب قوی سیاه استفاده شده است.گزارش
7 | 3
reserve٢١:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧پیش گزینیگزارش
9 | 1
strategy١٣:١١ - ١٣٩٩/٠٢/١١راه برد: علم و هنر استفاده از نیروها برای اجرای طرح های مصوب هرچه موثرتر؛ طرح بلندمدت برای موفقیت بخصوص در کسب وکار یا سیاست. راه برد، اهداف بلندمدت ... گزارش
16 | 1
tactic١٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/١١راهکُنِش: طرح یا اقدامی برای حصول هدف. طرح های ملموس و گرایش به سمت گام های کوچک تر و بازه زمانی کوتاه ترگزارش
23 | 0
curse of knowledge١٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥اسارت در دام دانش ( برگرفته از ترجمه کتاب ایده عالی مستدام )گزارش
2 | 1
brand١٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥نمانامگزارش
9 | 1
sound bite١٧:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣بریده منتخب مطلبگزارش
9 | 0
lead١٧:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣در خبر و روزنامه: سرخطگزارش
18 | 1
episteme٢١:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٨واژه ای در رشته فلسفه با ریشه یونانی به معنای علم، دانش و درکگزارش
7 | 0
practitioner٠٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/١٤فرد اجراییگزارش
12 | 0
incerto١٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٧عدم قطعیت، ریسکگزارش
7 | 0
tournament١٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٢پیشی جوییگزارش
2 | 1
catalizador١٨:٤٢ - ١٣٩٨/١٢/١٨کنش یارگزارش
0 | 0
modelling١٨:٤٣ - ١٣٩٨/١٢/١٨جامه نماییگزارش
2 | 1
microwave١٨:٤٢ - ١٣٩٨/١٢/١٨موج پزگزارش
7 | 1
curse of dimensionality١١:٥٠ - ١٣٩٨/١١/١٢بَلای بُعدمندیگزارش
2 | 0
hang٢١:٤٣ - ١٣٩٨/١١/٠٩گیر کردن، توقف اجرای سیستمگزارش
7 | 0
repair٢١:٣٧ - ١٣٩٨/١١/٠٩تعمیر: هر چند ترمیم هم درست است اما در ادبیات آزمون و اشکال زدایی نرم افزار این کلمه را تعمیر ترجمه می کنیم تا عمل مکانیکی برطرف کردن خرابی واضح باشد ... گزارش
25 | 1
defectiveness٢١:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٠٩نقص داریگزارش
0 | 1
faultiness٢١:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٠٩عیب داریگزارش
2 | 0
cross site scripting٢١:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٠٩پردازه گذاری فراوب گاهیگزارش
2 | 0
event handling٢١:٣١ - ١٣٩٨/١١/٠٩رویدادگرانیگزارش
2 | 0
mock object٢١:٢٨ - ١٣٩٨/١١/٠٩شی بدلی: در برنامه سازی شی گرا، نمونه هایی هستند از کلاس های فراهم شده برای آزمون که رفتار مؤلفه های خارجی را شبیه سازی می کنند. این اشیء شرایطی را ب ... گزارش
2 | 0
language agnostic٢١:٢٧ - ١٣٩٨/١١/٠٩مستقل از زبان خاص، خنثی نسبت به زبان، چند زبانه: نیاز ندارد چیزی در مورد زبان کامپیوتری مورد استفاده بداند. بن انگاره ای در توسعه نرم افزار که زبان ... گزارش
2 | 0
flashing٢١:٢٥ - ١٣٩٨/١١/٠٩در کامپیوتر به معنی پاک کردن حافظه و نصب دوباره برنامه و داده هاگزارش
7 | 1
running example٢١:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٠٩مثال ادامه دار: مثالی که در یک مقاله، کتاب یا پایان نامه می آید و تا چندین بخش یا فصل برای توضیح مباحث مختلف از همان مثال استفاده می شود.گزارش
0 | 0
hard won١١:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٠٤دشواریاب: چیزی که فقط با سختی و کوشش زیاد به دست می آید.گزارش
16 | 0
hard coded١٨:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٠٣حکاکی شده: نرم افزاری که نمی توان آن را تغییر داد و انعطاف ناپذیر است. تثبیت کردن داده ها یا پارامترها درون برنامه طوری که بدون اصلاح برنامه نتوان آن ... گزارش
7 | 0
code clone١٨:٣١ - ١٣٩٨/١١/٠٣همسانه کدگزارش
2 | 0
code smell١٨:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٠٣نابسامانی کدگزارش
2 | 0
cyber physical system١٨:٢٩ - ١٣٩٨/١١/٠٣سیستم رایافیزیکی: سیستم هایی معمولاً مشتمل بر تعداد بسیاری مؤلفه های فیزیکی و اطلاعاتی تعامل کننده.گزارش
2 | 0
on the fly١٨:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٠٣حین انجام عمل: وقتی فعالیت در حال انجام است.گزارش
37 | 0
cyberspace١٨:١٩ - ١٣٩٨/١١/٠٣رایاسپهرگزارش
12 | 0
gold rush١٨:١٨ - ١٣٩٨/١١/٠٣هجمهگزارش
5 | 1
serialization١٣:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٠٣پیاپی سازیگزارش
7 | 0
home page١٣:٤١ - ١٣٩٨/١١/٠٣صفحه آغازهگزارش
12 | 1
competitiveness١٣:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٠٣رقابت کنندگیگزارش
5 | 0
breadth first search١٣:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٠٣جست و جوی پهناییگزارش
2 | 0
ill formed١٣:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٠٣بدشکلگزارش
5 | 0