علیرضا خلیلیان

علیرضا خلیلیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsemaphore١٦:٣٩ - ١٤٠١/٠٧/٠١نشان بَر: گویا این واژه ساخته مترجم فقید آقای احمد آرام بوده است. ریشه این واژه یونانی است متشکل از سِما و فوروس که به ترتیب در انگلیسی سیگنال و بی ی ... گزارش
0 | 0
brain reading٠٩:٥٣ - ١٤٠١/٠٤/١٣ذهن خوانیگزارش
2 | 0
thyroidology٢٠:٥٨ - ١٤٠١/٠٤/١٠تیروئیدشناسیگزارش
2 | 0
literary agent١١:١٦ - ١٤٠١/٠٤/٠٧کارگزار ادبیگزارش
2 | 0
classic٠٩:٤٨ - ١٤٠١/٠٣/٢٥فَرنِمون: یکی از معنی های رایج این کلمه چنین است: اثر که در برهه ای یا کیفیت ترین نمونه از نوع خودش بوده است و ارزش ممتاز و جاافتاده ای دارد. همچنین ... گزارش
2 | 0
transduce٠٠:٠٦ - ١٤٠١/٠٣/٢٥فرادیسی، فرادیس شدن: به معنی تبدیل انرژی یک نوع نشانک ( سیگنال ) به نوع دیگر. برای نمونه نور به عنوان یک نشانک الکترومغناطیسی به چشم می رسد و به ناقل ... گزارش
2 | 0
retrodict٢٢:١٨ - ١٤٠١/٠٣/٢٤بازپس گویی: پیش بینی پس رو. این معادل در کتاب جان کلام فلسفه اطلاعات اثر فلوریدی و ترجمه هادی ربیعی و ناهید امیری آمده است.گزارش
0 | 0
telescope١٨:٣٤ - ١٤٠١/٠٣/١٨کیهان بین: وسیله ای است که برای دیدن اشیای دور استفاده می شود. گونه های اولیه این وسیله با آیینه ها و لنزهای مختلف ساخته می شدند که براساس نور مرئیِ ... گزارش
2 | 0
internet١٢:٠٣ - ١٤٠١/٠٣/١٨تاربُن: اینترنت به شبکه سراسری از انواع شبکه ها گفته می شود. شبکه ها از گونه های متنوعی دستگاه های رایانشی تشکیل می شوند، در اندازه های مختلفی مثل بو ... گزارش
0 | 1
extreme programming١٨:٢٩ - ١٤٠١/٠٣/١٦برنامه سازی فزون گرا: نام یکی از روشگان های توسعه نرم افزار است و در خانواده روشگان های سبک وزن و چابک قرار می گیرد. نام این روشگان از آنجا آمده که ک ... گزارش
2 | 0
affordance٢٠:٤٨ - ١٤٠١/٠٣/١١کُنش مایه: مطابق تعریف جِیمز گیبسون به هستارها ( باشندگانی ) گفته می شود که محیط پیرامون یک جانور برای او فراهم می آورد، در اختیار او می گذارد یا او ... گزارش
2 | 0
queen٢٠:٥٥ - ١٤٠١/٠٣/٠٩گل سرسبد: در کتاب جان کلام فلسفه اطلاعات، نشر علمگزارش
0 | 0
re ontologize١٨:٠٠ - ١٤٠١/٠٣/٠٤بودبخشی از نو، باشندگی از نو، هستی بخشی مجدد: نوعی مهندسی که بسیار بنیادی از نو طراحی می کند و می سازد، از نو سامان می دهد و سرشت درونی را به طور بنی ... گزارش
0 | 0
robot٠٩:٥٩ - ١٤٠١/٠٣/٠٤رایاگزار، رایاکارگزار: دستگاه انجام وظیفه برای کارهای شاق ( خرحمالی، خرکاری، جان کنی ) به ویژه قابل برنامه سازی با رایانگر که کارهای پیچیده ای را خود ... گزارش
0 | 0
cyborg٠٨:١٤ - ١٤٠١/٠٣/٠٤جاندار رایانیکی: آمیخته ای است از علم رایانیک و جاندار، موجودی که بدنش از اجزای طبیعی و زیست دستگاهی تشکیل شده است. گاهی به انسان خیالی گفته می شود ک ... گزارش
2 | 0
inforg٢٠:٣٩ - ١٤٠١/٠٣/٠٣رایازی: این اصطلاحی است که لوچیانو فلوریدی به کار برده است و به باشندگانی گفته می شود که دستگاه های رایانگری در فرایند رایانش تولید می کنند. این باشن ... گزارش
0 | 0
infosphere١٧:١٨ - ١٤٠١/٠٢/٣١رایاکُره: ناحیه ای فرافیزیکی از داده، اطلاع و دانش و ارتباطات که سکنه آن باشندگان اطلاعاتی موسوم به رایاجاندار ( جانداران اطلاعاتی ) هستند. رایاکره ه ... گزارش
0 | 0
synergetics١٠:١٠ - ١٤٠١/٠٢/٢٨علم هم افزایی: مطالعه سیستم های درحال تحول با تاکید بر رفتارهای کل سیستم که از رفتار هریک از اجزاء به تنهایی قابل پیش بینی نیست ( سیری در نظریه پیچید ... گزارش
0 | 0
mechanophilia٢٠:٠٩ - ١٤٠١/٠٢/١٦ماشین دوستی، عشق به ماشین ها، برگرفته از کتاب در جست و جوی طبیعت، نوشته ویلسون و ترجمه کاوه فیض اللهی، ص 238.گزارش
0 | 0
rickroll١٤:٠٠ - ١٤٠١/٠٢/٠٣ریک ترانِش یا تارترانِش: نوعی شیطانی در رایاتار است که وقتی بیننده روی پیوندی کلیک می کند، عمداً به نشانی عوضی هدایت می شود. این نشانی اولین بار نماه ... گزارش
2 | 0
link١٢:٥٨ - ١٤٠١/٠٢/٠٣تاروند: اگر منظور نشانی باشد که تارگاه ها گذاشته می شود تا به صفحه دیگری ارجاع دهد، می توان از تاروند استفاده کرد که چندان استفاده نشده و کاربرد آن، ... گزارش
2 | 0
biophilia٠٩:٤٦ - ١٤٠١/٠١/٢٧زیست گرایی، زیست دوستی: اریک فروم روان کاو و روان شناس آلمانی در کتاب آناتومی ویرانگری انسان این واژه را به کار برده و چنین تعریف کرده است: عشق شوران ... گزارش
2 | 0
consilience٢١:١٠ - ١٤٠١/٠١/٢٥سازواری: این معادلی است که دکتر محجوب در ترجمه کتاب یکپارچگی دانش به کار برده است. در ابتدای کتاب مذکور آمده است: این واژه در لغت به معنای به هم آویخ ... گزارش
2 | 0
technology١٨:٤٦ - ١٤٠١/٠١/١٨فن، فن سازه و فن شناسی: سال هاست که آن را به فناوری برمی گردانند. اما امروزه تکنولوژی سه معنی دارد. یکی صناعت، روش، هنر و شگردهایی که در ساخت چیزی به ... گزارش
5 | 0
instrumentalism٢٠:١٤ - ١٤٠١/٠١/٠٢یعنی نظریه ها ابزاری هستند برای ربط دادن مجموعه ای از وضعیت های مشاهده پذیر به مجموعه دیگر. پس بخش نظری علم، واقعیت را توصیف نمی کند. دیدگاهی روشگانی ... گزارش
2 | 0
cloud cuckoo land١٣:٤٧ - ١٤٠٠/١٢/٢٣دروازه خیال آباد: ترجمه دکتر زیباکلام در کتاب چیستی علمگزارش
0 | 0
bandwagon٢٠:٠٩ - ١٤٠٠/١٢/٢١دسته سینه زنی: این معادل توسط دکتر زیباکلام در ترجمه کتاب چیستی علم صفحه 125 ( چاپ هجدهم ) استفاده شده است.گزارش
0 | 2
esoteric٠٩:٣٢ - ١٤٠٠/١٢/٢١ثقیل، تخصصیگزارش
0 | 0
disciplinary matrix١٩:٥٤ - ١٤٠٠/١٢/٢٠بستره تنسیق، منشأ اصول و مقررات، چهارچوب حوزه تخصصی، بسترة انتظام: محیطی فرهنگی، سیاسی یا اجتماعی که چیزی در آن پرورش، نظم و سامان می یابد.گزارش
0 | 0
exemplar١٩:٥٢ - ١٤٠٠/١٢/٢٠مثال نوعی، نمونه بارز، سرمشق: چیزی که ارزش تلمّذ و تأسّی دارد.گزارش
2 | 0
mercifully٠٩:٤٠ - ١٤٠٠/١٢/٢٠کار خدا بود کهگزارش
2 | 0
superlunary٢٠:٢٨ - ١٤٠٠/١٢/١٢فوق القمری: در جهان ارسطویی، ناحیه ای از مدار ماه تا آخر جهان که تمام اجسام در آن از عنصری فسادناپذیر موسوم به اِتِر ساخته شده، چون از نگاه ارسطو فضا ... گزارش
0 | 0
sublunar٢٠:١٩ - ١٤٠٠/١٢/١٢تحت القمری: در جهان ارسطویی، منطقه ای است با وسعتی از زمین تا دقیقاً داخل مدار ماه، منطقه ای با تغییر، رشد، انحطاط، زایش و فساد و تمام موجودات در آن ... گزارش
2 | 0
extenuating circumstances١٠:٠٣ - ١٤٠٠/١١/٢٦شرایط مستمسک زا، موقعیت های بهانه یا آتوگیری، شرایطی که آن را دستاویز انجام یا عدم انجام کاری قرار می دهند، شرایطی که با آن ادعا می کنند آتو گرفته ان ... گزارش
12 | 0
escalation١٣:٤٦ - ١٤٠٠/١١/٢٢بالابری، بالاکِشی، ترفیعگزارش
2 | 0
sunk cost١٣:٣٣ - ١٤٠٠/١١/٢٢هزینه سوخت شدهگزارش
2 | 0
yearning١٨:٥١ - ١٤٠٠/١١/٢١آرزو یا حسرت دیرینهگزارش
2 | 0
Alias١٩:٥٢ - ١٤٠٠/١١/١٧رونام، روداده: این واژه در معنای ظاهری به معنی نام یا هویت دروغین، ساختگی یا فرضی است. در حالت عام آن را اسم مستعار ترجمه می کنند و معمولاً هدف از اس ... گزارش
5 | 1
representativeness١١:٤٥ - ١٤٠٠/١١/١٥شناسانندهگزارش
0 | 0
representativeness١١:٤٣ - ١٤٠٠/١١/١٥معرّفگریگزارش
2 | 0
ineptitude١٠:٤٦ - ١٤٠٠/١١/١٥ناشیگریگزارش
2 | 0
systematizer١٢:٠٥ - ١٤٠٠/١١/٠٢سامان بخش، اسلوب گرگزارش
0 | 0
endymion١٢:٠٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٩در اساطیر یونان، شکارچی یا چوپانی بود که سِلِن، الهه ماه، عاشق او شد و هر شب برای دیدار او به زمین می آمد. ( کتاب فیزیک و طبیعت، اثر هایزنبرگ )گزارش
0 | 0
scientificity١١:٥١ - ١٤٠٠/١٠/٠٢عِلمیّتگزارش
0 | 0
eleatic١١:٤٥ - ١٤٠٠/١٠/٠٢ایلیایی: از مکاتب فلسفی پیشاسقراطیگزارش
0 | 0
milesian١١:٤٤ - ١٤٠٠/١٠/٠٢مَلَطی: مکتبی فلسفی در سده ششم پیش از میلاد در شهر ملط در ایّونیهگزارش
0 | 0
hylozoism١١:٤٣ - ١٤٠٠/١٠/٠٢ماده زنده انگارگزارش
0 | 0
notation٢٠:٢٣ - ١٤٠٠/١٠/٠١نمادگان، نشانگانگزارش
7 | 0
brute fact١٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٩/٢٢واقعیت کر و کور، امر واقع کر و کور: در ترجمه کتاب بنیانی علمی برای جهان عقلانی آمده است.گزارش
2 | 0
by extension٠٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٩/١٨توسّعاًگزارش
7 | 1