برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا خلیلیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 داهیانه ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

2 رهبری داهیانه ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

3 گرایه: این معادل توسط دکتر محمد ابراهیم محجوب در ترجمه کتاب قوی سیاه استفاده شده است. ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

4 پیش گزینی ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

5 راه برد: علم و هنر استفاده از نیروها برای اجرای طرح‌های مصوب هرچه موثرتر؛ طرح بلندمدت برای موفقیت بخصوص در کسب‌وکار یا سیاست. راه‌برد، اهداف بلندمدت ... ١٣٩٩/٠٢/١١
|

6 راهکُنِش: طرح یا اقدامی برای حصول هدف. طرح های ملموس‌ و گرایش به‌سمت گام‌های کوچک‌تر و بازه زمانی کوتاه‌تر ١٣٩٩/٠٢/١١
|

7 اسارت در دام دانش (برگرفته از ترجمه کتاب ایده عالی مستدام) ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

8 نمانام ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

9 بریده منتخب مطلب ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

10 در خبر و روزنامه: سرخط ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

11 واژه ای در رشته فلسفه با ریشه یونانی به معنای علم، دانش و درک ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

12 فرد اجرایی ١٣٩٩/٠١/١٤
|

13 عدم قطعیت، ریسک ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

14 پیشی جویی ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

15 جامه نمایی ١٣٩٨/١٢/١٨
|

16 کنش یار ١٣٩٨/١٢/١٨
|

17 موج پز ١٣٩٨/١٢/١٨
|

18 بَلای بُعدمندی ١٣٩٨/١١/١٢
|

19 گیر کردن، توقف اجرای سیستم ١٣٩٨/١١/٠٩
|

20 تعمیر: هر چند ترمیم هم درست است اما در ادبیات آزمون و اشکال زدایی نرم افزار این کلمه را تعمیر ترجمه می کنیم تا عمل مکانیکی برطرف کردن خرابی واضح باشد ... ١٣٩٨/١١/٠٩
|

21 نقص داری ١٣٩٨/١١/٠٩
|

22 عیب داری ١٣٩٨/١١/٠٩
|

23 پردازه گذاری فراوب گاهی ١٣٩٨/١١/٠٩
|

24 رویدادگرانی ١٣٩٨/١١/٠٩
|

25 شی بدلی: در برنامه سازی شی گرا، نمونه هایی هستند از کلاس های فراهم شده برای آزمون که رفتار مؤلفه های خارجی را شبیه سازی می کنند. این اشیء شرایطی را ب ... ١٣٩٨/١١/٠٩
|

26 مستقل از زبان خاص، خنثی نسبت به زبان، چند زبانه: نیاز ندارد چیزی در مورد زبان کامپیوتری مورد استفاده بداند.
بن انگاره ای در توسعه نرم افزار که ز ...
١٣٩٨/١١/٠٩
|

27 در کامپیوتر به معنی پاک کردن حافظه و نصب دوباره برنامه و داده ها ١٣٩٨/١١/٠٩
|

28 مثال ادامه دار: مثالی که در یک مقاله، کتاب یا پایان نامه می آید و تا چندین بخش یا فصل برای توضیح مباحث مختلف از همان مثال استفاده می شود. ١٣٩٨/١١/٠٩
|

29 دشواریاب: چیزی که فقط با سختی و کوشش زیاد به دست می آید. ١٣٩٨/١١/٠٤
|

30 حکاکی شده: نرم افزاری که نمی توان آن را تغییر داد و انعطاف ناپذیر است. تثبیت کردن داده ها یا پارامترها درون برنامه طوری که بدون اصلاح برنامه نتوان آن ... ١٣٩٨/١١/٠٣
|

31 همسانه کد ١٣٩٨/١١/٠٣
|

32 نابسامانی کد ١٣٩٨/١١/٠٣
|

33 سیستم رایافیزیکی: سیستم هایی معمولاً مشتمل بر تعداد بسیاری مؤلفه های فیزیکی و اطلاعاتی تعامل کننده. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

34 حین انجام عمل: وقتی فعالیت در حال انجام است. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

35 رایاسپهر ١٣٩٨/١١/٠٣
|

36 هجمه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

37 بدشکل ١٣٩٨/١١/٠٣
|

38 پیاپی سازی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

39 سیستم نرم افزاربر : برای کارهایش خیلی به نرم افزار وابسته است. سیستمی که از نرم افزار بسیار استفاده می کند. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

40 پرمحاسبه، محاسبه بر ١٣٩٨/١١/٠٣
|

41 کد بهره جو ١٣٩٨/١١/٠٣
|

42 جست و جوی ژرفایی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

43 جست و جوی پهنایی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

44 صفحه آغازه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

45 دانش پی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

46 نقشک ١٣٩٨/١١/٠٣
|

47 رقابت کنندگی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

48 رقابت‌کننده با انسان ١٣٩٨/١١/٠٣
|

49 نمادگردان ١٣٩٨/١١/٠٣
|

50 رویدادگاه ١٣٩٨/١١/٠٣
|