برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا خلیلیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 ویژه‌واری: مثلاً در پزشکی، به میزانی که یک آزمایش تشخیصی مختصِ شرط یا حالت خاصی باشد، ویژه‌واری آن آزمایش گفته می‌شود. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

102 اتکاء ناپذیر: در شاخه آزمون نرم افزار به آزمون هایی گفته می شود که روی یک کد و در پیکربندی یکسان می تواند اجرای موفق یا ناموفق داشته باشد؛ یعنی آزمون ... ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

103 نهان گاه، نهانی سازی: محل یا عمل ذخیره سازی (موقتی) مجموعه ای اقلام (معمولاً) هم نوع در حافظه ی (کوچک) پرسرعت غیرقابل دسترس یا پنهان برای استفاده آتی ... ١٣٩٧/١١/١١
|

104 علاوه بر معنای لغوی، این واژه در عبارت An embarrassment of riches به معنای وافر یا بیش از حد وافر و مقدار خیلی زیاد از چیزی خوب هم هست. ١٣٩٧/١١/١١
|

105 به سهولت قابل موازی سازی. در محاسبات موازی مسئله ای را به سهولت قابل موازی سازی می گویند اگر موازی سازی آن بسیار ساده باشد. در این حالت برای تفکیک کر ... ١٣٩٧/١١/١١
|

106 Fuzz input: دژداد: داده ای که برای دژآزمون تولید می شود. ١٣٩٧/١١/١١
|

107 دیده ور، تماشاگر، نام کوهی است در شمال شرقی اورشلیم (بیت المقدس). در بخش های مختلف این کوه دانشگاه ها، مراکز درمانی و مراکز هنری مختلف تاسیس شده است. ... ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

108 یاده: واحد یا بخشی از فرهنگ که عملکردی شبیه ژن دارد. ١٣٩٧/١٠/١٧
|

109 یاده ای ١٣٩٧/١٠/١٧
|

110 ریز برنامه، صورت برنامه: در علم کامپیوتر، فهرستی مصور از خطوط کد کامپیوتری یا داده های رقمی به شکل انسان خوانا ١٣٩٧/١٠/١٣
|

111 هم نهش: آمیختن و ترکیب کردن چند چیز مجزا برای تشکیل یک واحد کلی ١٣٩٧/١٠/١١
|

112 مهد، خاستگاه: جایی به عنوان پایه، منبع یا مرکز کاری یا چیزی ١٣٩٧/١٠/٠٧
|

113 وب آوا، پادپخش: فایل های صوتی (یا گاهی تصویری) چندرویدادی پیاپی که کاربر می تواند بارگیری کند تا به آن گوش دهد. این فایل ها معمولاً با عضویت و مشترک ... ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

114 داده دان: یک واحد داده که با یک عمل از محل ذخیره‌سازی قابل انتقال است. این عنصر بخشی از ساختمان داده جدول درهم سازی است. جدول درهم سازی ساختمان داده ... ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

115 میانه، ناحیه بین ژنی، توالی مداخله گر: هر سه از معانی این واژه هستند. میانه قطعه است از یک ملکول DNA یا RNA که پروتئین را کدبندی نمی کند و در رشته ژن ... ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

116 آسیب کاری، آسیب گری: در زمینه امنیت نرم افزارها، عملی است که فرد مهاجم انجام می دهد تا به نرم افزار رخنه کند. در حقیقت، آسیب نهفته ای در نرم افزار وج ... ١٣٩٧/١٠/٠١
|

117 Single-blind peer review: بازبینی همتای نادیده یک طرفه: اکثر نشریه های علمی وقتی مقاله ای دریافت می کنند، آن را به این شیوه داوری می کنند. یعنی به دا ... ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

118 Island grammar: دستور زبان ناحیه ای؛ در مبحث زبان های برنامه سازی، بخشی از دستور زبان یک زبان برنامه سازی است که فقط ساختارهای خاصی از آن زبان را توص ... ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

119 Pretty-printer: خوش نماساز؛ محیط های کدنویسی در زبان های برنامه سازی کدهای نوشته شده توسط برنامه ساز را به رنگ های مختلف در می آورند، تورفتگی های لاز ... ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

120 Fuzz test: دژآزمون؛ در محدوده آزمون و اشکال زدایی نوعی آزمون است که به‌طور خودکار داده‌های تصادفی تولید می‌کند تا نرم‌افزار تحت آزمون را وادار کند رف ... ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

121 حَکَم: در ادبیات آزمون و اشکال زدایی نرم افزار، مکانیزمی وجود دارد که تعیین می کند خروجی برنامه تحت آزمون همان خروجی مطلوب و مورد انتظار است یا خیر. ... ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

122 ردنما؛ فایل داده ای است که توسط یک وبگاه در پوشه های مرورگر وب ذخیره می شود تا شناسایی های بعدی این سیستم و کاربر ساده گردد. ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

123 بُن سازه: این ترجمه انجمن انفورماتیک ایران است. منظور پایه و ریشه ساختی است که در سیستم کامپیوتری تعبیه شده تا نرم افزارها در آن اجرا گردند. ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

124 سرگرمی اطلاعاتی: کار ارائه موضوعات جدی یا آموزنده به سبکی که اساساً طراحی شده برای اینکه سرگرم کننده باشد. همه پخشی یا انتشاری که کوشش می کند با موضو ... ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

125 پیشینه نما ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

126 چیزی که با علوم کاربردی و صنعتی سر و کار دارد ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

127 نیک افزار: نرم افزاری که به طور رایگان در دسترس است ولی کاربر را تشویق می کند هدیه ای به مؤسسه خیریه خاصی بپردازد. ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

128 همایند دوتایی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

129 سازه ای: در ریاضی Constructive proof یعنی اثبات سازا: ضمن اثبات نمونه ای از شی بسازم. با این کار هم قضیه مورد نظر اثبات شده و هم نمونه ای نشان داده ش ... ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

130 فن سالاری: جامعه ای که در آن فناوری تعریف می شود، یعنی فرهنگ در پی اعتبارش در فناوری است، رضایتش را در فناوری می یابد و از فناوری دستور می گیرد. ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

131 کارساز: این ترجمه پیشنهاد انجمن انفورماتیک ایران است. از آنجائیکه این ماشین خدمت های مختلفی فراهم می کند اعم از داده، فایل، پردازش، نامه، وب گاه و غ ... ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

132 اندیشه باران، طوفان فکری، یورش فکری: فن خلاقیت فردی یا گروهی است که در طی آن، با جمع‌آوری فهرستی از ایده‌ها که خودبه‌خود توسط اعضا تولید می‌شود، برای ... ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

133 پردازه؛ در کامپیوتر، رشته دستورالعمل هایی که در هر اجرا باید به کد ماشین ترجمه شوند یا باید توسط برنامه کامپیوتری دیگری اجرا شوند. مثل پردازه پوسته ( ... ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

134 صورت بندی ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

135 تعبیه شده به طور دائمی و غیرقابل تغییر ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

136 مترجم هم سطح: در علوم کامپیوتر نرم افزاری است که برنامه ای به زبان سطح بالا را به برنامه معادلی در زبان سطح بالای دیگر تبدیل می کند. ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

137 همانندساز؛ در علم کامپیوتر و انفورماتیک، نرم افزاری است که سیستم سخت افزاری یا نرم افزاری دیگری را دقیقاً با همه جزئیات تقلید می کند. مثلا نرم افزار ... ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

138 پس نمایی؛ بنابر پیشنهاد انجمن انفورماتیک ایران، واژه Regression Test را آزمون پس نمایی ترجمه می کنند. این واژه اصطلاحی در ادبیات آزمون و اشکال زدایی ... ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

139 در کامپیوتر: کارنگاری ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

140 ثابت عینی؛ در کامپیوتر، حرف یا نمادی که نشانه خودش است، به جای خودش قرار می گیرد، نام آن همان نمایش مقدارش است. مثلاً در عبارت a=0 نماد a متغیر است و ... ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

141 خطاخیز؛ در ادبیات آزمون و اشکال زدایی نرم افزار وقتی که مؤلفه یا عنصری از نرم افزار، تکه ای کد یا بخشی از سیستم طوری توسعه پیدا کرده باشد که شانس رخد ... ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

142 در ادبیات آزمون نرم افزار: اجرای موفق (یک برنامه روی یک آزمایه)؛ یعنی برنامه با دریافت این آزمایه خروجی مورد انتظار را تولید کرده است. ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

143 صوری نما (نشان دهنده نمایش صوری) ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

144 قضاوت کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

145 در علم کامپیوتر به روش، الگوریتم یا فنی که تکرارپذیر با همان نتایج باشد، نظام یافته می گویند. ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

146 در شاخه داده کاوی از علم کامپیوتر، این واژه خلاصه عبارت Bootstrap AGGregatING است که ترجمه گردآوری خودراه انداز برای آن پیشنهاد می شود. ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

147 به روش، بهترین تجربه ها، الگوهای سرآمد. در علم کامپیوتر به معنی بهترین درس ها و تجربه ها و الگوهایی است که در طی سال ها در طراحی و پیاده سازی نرم افز ... ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

148 در علم کامپیوتر معمولا تخریب حافظه ترجمه می شود. ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

149 در علم کامپیوتر معمولاً به معنی تخریب است. ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

150 بهتر است در علم کامپیوتر آن را منحصرا عیب ترجمه کنیم. این کار باعث می شود دیدن معادل فارسی، کلمه دقیق انگلیسی را متبادر کند و خواننده به درستی متوجه ... ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|