برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا خلیلیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 جست و جوی ژرفایی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

52 جست و جوی پهنایی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

53 صفحه آغازه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

54 دانش پی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

55 نقشک ١٣٩٨/١١/٠٣
|

56 رقابت کنندگی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

57 رقابت‌کننده با انسان ١٣٩٨/١١/٠٣
|

58 نمادگردان ١٣٩٨/١١/٠٣
|

59 رویدادگاه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

60 وب دار ١٣٩٨/١١/٠٣
|

61 کُدگرد ١٣٩٨/١١/٠٣
|

62 گزینه گان ١٣٩٨/١١/٠٣
|

63 نامه دان ١٣٩٨/١١/٠٣
|

64 نشانک ١٣٩٨/١١/٠٣
|

65 بریده دان ١٣٩٨/١١/٠٣
|

66 جست و جوی انبوهشی: روشی است در مطالعه نظام یافته ادبیات برای پیدا کردن همه مقاله های مرتبط به یک موضوع و دو نوع پیش رو و پس رو دارد. در روش پس رو، مر ... ١٣٩٨/١١/٠٣
|

67 تحت کنترل یا متصل به کامپیوتر یا اینترنت نیست؛ نشانگر حالت قطعی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

68 همگاه، رایاخواه، رایامند: متصل به کامپیوتر یا کنترل شده توسط کامپیوتر، عملیاتی، نشانگر حالت اتصال ١٣٩٨/١١/٠٣
|

69 فراکافت، واکاوش: تحلیل محاسباتی و نظام یافته و اکتشاف، تفسیر و تبادل الگوهای بامعنی در داده‌ها یا آماره ها و فرایند به‌کارگیری این الگوها به‌سمت تصمی ... ١٣٩٨/١١/٠٣
|

70 ناشناخته یا ملاحظه‌نشده، برای افرادی که خواهان کاهش و تخفیف آنها هستند. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

71 دست برگ:یک یا چند برگ کاغذ حاوی اطلاعات کلی درباره یک موضوع که برای دنبال کردن مطلب در کلاس یا سخنرانی و امثال آن در میان حاضران پخش می کنند. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

72 بازی نمایی: استفاده از بازی برای حل مسائل غیربازی است. یک مسئله کامپیوتری در قالب یک بازی در می آید و به کمک تعامل بازیکن با بازی، در حقیقت مسئله مور ... ١٣٩٨/١١/٠٣
|

73 عبارت Digital forensics: جرم شناسی قانونی رقمی. شاخه ای از علم قانونی مشتمل بر احیاء و بررسی محتویات پیدا شده در دستگاه های رقمی، اغلب در رابطه با جر ... ١٣٩٨/١١/٠٣
|

74 مربی: در آمریکا و کانادا، مدرس دانشگاهی که رتبه اش از استادیار کمتر باشد. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

75 عبارت publicly funded: تحقیقات با بودجه عمومی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

76 نوپا، کسب و کار نوپا ١٣٩٨/١١/٠٣
|

77 صحیح بنابرساخت، صحیح در حین ساخت ١٣٩٨/١١/٠٣
|

78 کارخواست ١٣٩٨/١١/٠٣
|

79 آمیزه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

80 نظرگاه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

81 وب نوشت ١٣٩٨/١١/٠٣
|

82 تعامل پذیری، هم کنش پذیری ١٣٩٨/١١/٠٣
|

83 عبارت salted password: گذرواژه پرورده ١٣٩٨/١١/٠٣
|

84 کم ارزش گرا: نمایش سخت‌افزاری که ابتدا بایت های کم ارزش درون حافظه قرار می گیرد. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

85 نظریه بناشده، استوارشده، پایه ریزی شده ١٣٩٨/١١/٠٣
|

86 وابسته به نظریه گراف ١٣٩٨/١١/٠٣
|

87 درستی مبنایی؛ اشاره به درستی مطلق چیزی. در یادگیری ماشینی، اشاره به صحت دسته بندی مجموعه آموزشی. در آمار، جمع آوری داده های مناسب، بی طرف و قابل اثبا ... ١٣٩٨/١١/٠٣
|

88 پیراکار: پیرا پیشوندی به معنای پیرامون است. سیستم رفع موقت. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

89 سندیت دار: چیزی که بین افراد خوب شناخته است و بر درستی آن اعتماد دارند چون اسناد بسیاری آن را توصیف یا اثبات کرده اند. ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

90 خوش تعریف: در ریاضی یعنی بدون ابهام ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

91 رخداده پس از عملی، انجام شده با واپس نگری ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

92 عبارت Challenge-Response Authentication: احراز اصالت دعوت پاسخ ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

93 به‌یادآوری: یک فن بهینه سازی است برای تسریع محاسبات برنامه های کامپیوتری. روش کار این‌است که نتایج فراخوانی‌های پرهزینه توابع را ذخیره می‌کند و هنگام ... ١٣٩٨/١٠/١٢
|

94 بختانگی: دکتر محمدابراهیم محجوب در ترجمه کتاب قوی سیاه از این معادل استفاده کرده است. ایشان استدلال کرده است که تصادف ترجمه خوبی نیست چون منظور از تص ... ١٣٩٨/١٠/١٢
|

95 درخودماندگی ١٣٩٨/١٠/١٠
|

96 شناخت سالاری ١٣٩٨/١٠/١٠
|

97 میانستان ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

98 کرانستان ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

99 روشگان. پسوند 《گان》به معنی مجموعه است. و روشگان یعنی مجموعه‌ای از روش‌های تحقیق به‌کار رفته در یک مطالعه. ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

100 طرزالعمل ١٣٩٨/٠٥/١٥
|