برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اکبر شفقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رها کردن ، ول کردن ، ترک تحصیل کردن ، پس دادن ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

2 کار آفرین ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

3 باطن ، نهفته ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

4 با وسیله ی نقلیه کسی را به مقصدی رسانیدن ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

5 محفظه ی نشت بندی (مهندسی مکانیک)
بخشی از اجزای تلمبه و فشرده گر که نشت بند روی آن بسته می شود.
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

6 محفظه ی نشت بندی (مهندسی مکانیک) بخشی از اجرای تلمبه و فشرده گر که نشت بند روی آن بسته می شود. ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

7 چرخ پره ی گازی ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

8 چرخ پره ی بخار ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

9 توپ پا (بازی فوتبال) ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

10 برگه ی داده ها ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

11 فشرده گر گاز ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

12 فشرده گر هوا ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

13 فشرده گر ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

14 چرخپره (ماشین آلات دوار) ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

15 جفتار انعطافی (ماشین آلات دوار) ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

16 جفتار (ماشین آلات دوار) ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

17 نشت بند خشک گاز ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

18 نشت بند مکانیکی ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|