اکبر دری

اکبر دری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcontemporary٠٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣عصر کنونی ، عصر حاضرگزارش
2 | 0
contemporary٢٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢هم عصرگزارش
2 | 0
pain filled٢٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٧رنج آورگزارش
0 | 0
everydayness١٩:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٤روز مره بودن، بطالتگزارش
0 | 0
things١٧:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/١٤نکته ، نکاتگزارش
0 | 1
scorer٢٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٣ارزیابی کننده، ارزشیابی کننده ، بررسی کنندهگزارش
0 | 0
interrater١٨:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٣ارزیابی کننده، مصححگزارش
0 | 0
interrater reliability١٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٣پایایی بین ارزیابی کنندگان، پایایی بین مصححانگزارش
0 | 0
self insight١٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٠خویشتن - نگری ،گزارش
5 | 0
superwoman١١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩ابر زن ، فرا زن ، ابر بانو ، فرا بانو، زن فوق العادهگزارش
0 | 0
vehicle١٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧ابزارگزارش
5 | 0
job shadowing٢٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩کار آموزی شغلیگزارش
2 | 0
disadvantaged٠٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤آسیب دیدهگزارش
0 | 1
authentically٢٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢بطور اصیلگزارش
9 | 0
re author٢٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢١باز نویسیگزارش
0 | 0
young child٢٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢١نوجوانگزارش
2 | 1
careerism١٢:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٠٦Career در حیطه مشاوره شغلی " مسیر شغلی" ترجمه می شود و Careerism هم به معنای کسی که " گرایش به موضوعات مسیر شغلی " دارد.گزارش
0 | 0
stuck in a rut٠٣:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٧( گیر ) افتادن در چالهگزارش
7 | 1
the whole is in every part١٤:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٥کل بیش از مجموع قطعات استگزارش
2 | 0
self reflection٢٠:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٤خود - تاملیگزارش
9 | 1
authorising٢٠:١١ - ١٣٩٩/١٠/٢٤تأیید اعتبارگزارش
5 | 0
functioning١١:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٤" کارایی " و " کار آمد بودن"گزارش
14 | 0
mattering١١:١٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٤ویژه بودن، خاص بودنگزارش
5 | 0
objectified٢٠:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٣عینیت بخشیدن، ملموس کردنگزارش
7 | 0
basing١٣:٥٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٢مبنا ، اساسگزارش
5 | 1
interconnectedness١٢:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٢ارتباط متقابلگزارش
9 | 0
recruiting١٩:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٠جذب و پذیرش ( نیروی انسانی )گزارش
14 | 1
caveats١٣:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/١٨ایراداتگزارش
12 | 0
closing chapter١٣:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/١٨فصل پایانیگزارش
9 | 0
irreplaceability١١:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/١١جایگزینی ناپذیریگزارش
14 | 0
lack of١٥:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٨نقصگزارش
9 | 1
office based١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢مبتنی بر امور دفتری، فعالیت های اداری - محورگزارش
9 | 0
co construction٠٠:٤٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢ساخت مشترک، همکاری در ساخت، همسازیگزارش
9 | 0
administration٠٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢بکارگیری، کاربری، روش استفادهگزارش
28 | 0
full heartedly٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٩/١٣با تمام وجودگزارش
9 | 0
autobiographicity٢٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٩/١٣خود زیست نامهگزارش
9 | 0
drawing٢٠:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٣بیرون کشیدن ، درآوردنگزارش
14 | 1
stemming from٠٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤برگرفته شده ازگزارش
18 | 0
life span١٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٧گستره زندگیگزارش
21 | 0
fast changing٠٢:١٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٧سریع التغییرگزارش
12 | 0
stemming١٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٦ناشی شدن ازگزارش
30 | 0
relevance of١٩:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٥اهمیتگزارش
16 | 0
eurocentric٠٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٥اروپای مرکزیگزارش
9 | 0
call١٨:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٤رسالتگزارش
21 | 1
unnarrated١٦:٣٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٤روایت نشدهگزارش
9 | 0
psychological pluralism٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨کثرت گرایی روانیگزارش
12 | 0
vocation٠١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤فعالیت هدفمندگزارش
14 | 0
education pattern١٨:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣الگوی تعلیم و تربیتگزارش
9 | 0