برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آی سا فریدونی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Noxious ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

2 ابتلا ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

3 منطبق شده ١٣٩٩/٠١/١٦
|

4 چنگ زدن و محکم گرفتن=grip ١٣٩٨/١١/٢٧
|

5 انباری ١٣٩٨/١١/٢٧
|

6 Premise ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

7 تبدیل کردن ١٣٩٨/٠٩/١٨
|