برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ایدا قزل بیگلو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Definition

When one of your knees hit something or somewhere and you have pain in it
١٣٩٩/١١/١٦
|

2 سفر دریایی
Travel on water with ship
١٣٩٩/١١/٠٨
|