آیدا اسماعیلی

آیدا اسماعیلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهleft on١٩:٠٥ - ١٣٩٨/١٠/١٩جامانده - باقیماندهگزارش
23 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهplural١٧:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٣
• The plural of "dog" is "dogs."
جمع ( سگ ) سگ ها است.
9 | 0
plural١٧:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٣
• The word "mice" is a plural noun.
کلمه ی موش ها ( Mice ) یک اسم جمع است.
25 | 1
plural١٧:٤١ - ١٣٩٨/٠٨/١٣
• The plural meaning of words can be a cause of confusion in communication.
بیشتر از یک معانی کلمات، می تواند عامل سردرگمی در ارتباطات شود.
51 | 3
plural١٧:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٣
• The law forbids plural marriage.
قانون ازدواج های دسته جمعی را منع می کند ( ممنوع می کند )
30 | 1
abandon١٩:٣٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢
• The Mardi Gras crowds danced in the streets with abandon.
گروه های ماردی گریس با آزادی در خیابان می رقصیدند.
16 | 2
abandon١٩:٠٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢
• He abandoned himself to hysteria.
او خود را به جنون ( دیوانگی ) زده بود.
25 | 2
abandon١٩:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢
• He abandoned his dream of becoming an actor.
او رویای بازیگر شدن خود را رها کرد.
55 | 3
live١٩:٣١ - ١٣٩٨/٠٧/١٨
• This program comes live from Chicago.
این یک برنامه زنده از شیکاگو است.
7 | 1
live١٩:٢٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٨
• He lives his religious beliefs.
او با اعتقادات مذهبی خودش زندگی می کند.
7 | 1
live١٩:٢٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٨
• She was living a nightmare during those years of war.
او در سال های جنگ، همیشه با کابوس زندگی می کرد.
9 | 1
live١٩:٢٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٨
• That is still a live issue, and there is a lot that still needs to be discussed.
این مسئله هنوز زنده است و چیزهای زیادی درباره اش هنوز نیاز به بحث دارد.
0 | 1
live١٩:٢٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٨
• Because the show was live, the actors were always a little nervous about making mistakes.
به دلیل این که نمایش زنده بود، بازیگران همیشه درباره ی اشتباه کردنشان کمی عصبی بودند.
2 | 1
live١٩:١٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٨
• The electricians were careful to step around the live wires.
تکنسین های برق مراقب قدم هایشان در اطراف کابل ( سیم ) های فعال ( زنده ) برق بودند.
2 | 1