برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید علیرضا حسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نابود کردن ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

2 شتاب نکن ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

3 بزرگوارانه- بزرگمنشانه ١٤٠٠/٠٤/١٦
|

4 در مانده ١٤٠٠/٠٤/١٠
|

5 جمع شدن ١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

6 از سراشیبی به پایین آمدن- به پایین افکندن سر و شانه ها ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

7 گرفتار شدن- دچار شدن ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

8 با کسی درگیر شدن ١٤٠٠/٠٢/١٨
|