برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احمد سهرابی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هوی ، میل و گرایش به چیزی است که نفس دوست دارد و در رسیدن به آن علاقه نشان میدهد. گرایش نفس به خواسته هایش ، هوی معنی شده است. ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

2 رحمت ، رحیم و رحمان واژگانی از زبان عربی هستند. که باید با توجه به شبکه و دنیای تصوری این واژگان که در زبان عربی دارند ، به پارسی، ترجمان شوند. نبایس ... ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

3 رحمان از ریشه رحمت بر وزن فعلان است. صیغه مبالغه فعلان ، کثرت و زیادت و بسیاری و تداوم را همراه دارد. یعنی رحمت کثیر و زیاد. رحیم هم از ریشه رحمت ا ... ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

4 " منطق الطیر " یعنی: لاژیکLogic و رابطه ی منطقی و رابطه ی علت و معلولی
سریان وجود یا همان سریان جان. شاعران ما نظیر عطار و مولوی ره به افسانه زده ...
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

5 واژه " طیر " صرفا به معنی مرغ پرنده نیست ، پرنده بودن یکی از عملکردها یا فانکشن های برخی مرغان نظیر هد هد و .. می باشد. اگر بخواهیم واژه طیر و طیران ... ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

6 واژگان و کلمات در هر زبانی ، دارای یک شبکه معنایی و تصوری هستند و غیر ممکن است که معنای بسیاری از واژگان را با یک یا چند کلمه بیان کنیم.اما این کار ا ... ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

7 معنای احد و واحد را میتوان با مثال کاربردی آنها در قرآن بهتر درک نمود.
- الله واحد قهار : قهار بودن خدا به اعتبار تفوق و غالب بودن خدا است. به اع ...
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

8 در آیین کنفوسیوس و دایو چینی و به طبع آن در فنون رزمی ورزشهایی نظیر کونگ فو ، تقوا معنای عملی خودش را جالب به نمایش میگذارد. بهترین و امن ترین و آسود ... ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

9 A به منظور اینکه خودش را در برابر صدمه و آسیب احتمالی ، C حفظ نماید ، B را در بین خودش و C قرار دهد. این موضوع با مثال واضح تر میشود. در میدان جنگ اگ ... ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|