برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 منعقد کردن قرارداد ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

2 کسب و کارهای زندگی پذیر: يک نوع کسب و کار است که به جاي افزايش درآمد، قصد حفظ یک سطح از درآمد را برای مالک آن و نيازمندي هاي شخصي وی دارد ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

3 رقابت نفس گیر ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

4 دیگران را بر خود ترجیح دادن
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

5 مجلس گرم کن ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

6 صاحب خونه بودن ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

7 مشاور املاک ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

8 پیش پرداخت ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

9 خرید خانه با این قصد که آن را تبدیل به خانه ای بهتر و گرانتر کند ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

10 وسایل راحتی به روز و مدرن
١٣٩٩/١٠/٢٩
|

11 خوابگاه دانش آموزی ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

12 خواندن کتاب جذاب
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

13 مطالعه قبل از خواب ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

14 دندان کشیدنی داشتن
١٣٩٩/١٠/٢٧
|

15 کش اومدن عضله
١٣٩٩/١٠/٢٧
|

16 کار کارمندی
١٣٩٩/١٠/٢٧
|

17 بدون اجازه سر کلاس نرفتن
١٣٩٩/١٠/٢٦
|