برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Ahmadi rad

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 طبق شجره نامه تیره ما از نسل بهزاد یا همان احمد که موقع محاجرت اسم تغییر داده هستیم و در حال حاضر جزء طایفه سعید در باب دینارونی میباشیم ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|