برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احمد محمودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پدیده ای ترمودینامیکی است که در محصولات قالبگیری تزریقی دیده میشود.
جمع شوندگی-درهم فرورفتگی-کاهش حجم
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

2 بقاء- پایستگی ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

3 گرماگیر ١٣٩٨/٠٧/١٤
|