احمد سلحشور

احمد سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهالیش١٧:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٣١در گوییش محلی مناطق مرکزی افغانستان این واژه به معنی تبدیل کردن استفاده میشود.گزارش
0 | 1