برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احمد بخت آزما

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زمانی که صرف کار با موبایل، کامپیوتر و ... میشود ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

2 اسلحه های کوچک و دستی ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

3 به بیان ساده ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

4 (حقوق) یعنی قراردادی که بخش های مختلف آن، با قوانین کشورهای مختلفی انجام شود. ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

5 (to expedite) تسریع کردن ١٣٩٧/٠١/١٨
|

6 ساز و کار ١٣٩٧/٠١/١٧
|

7 بکارگیری ١٣٩٧/٠١/١٧
|

8 اَبَر سازه، آسمان خراش ١٣٩٧/٠١/١٤
|

9 دهانه دراز ١٣٩٧/٠١/١٤
|