برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

افشین اشکبوسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 الاغ ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

2 امپلی فایر ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

3 بالا ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

4 پریکارد ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

5 مینیمال ١٣٩٨/٠٨/١١
|

6 خشم الود ١٣٩٨/٠٨/١١
|

7 فریاد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

8 لنکاک ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

9 استنکار ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

10 بوکاچیو ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

11 کوه نشین ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

12 حصبه ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

13 استیعاب ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

14 شاهتره ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

15 بد اخم ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

16 جرات ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

17 روغن زیتون ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

18 اسمان جل ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

19 جامه بلند ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

20 محلی ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

21 شارل مانی ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

22 تسویه حساب ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

23 پیشوایی ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

24 یک جای امن ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

25 حرمان ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

26 اسکربوت ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

27 رفیع ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

28 ابن رشد ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

29 اب انداز ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

30 متعدد ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

31 یارغو ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

32 داروسازی ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

33 سکین ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

34 دیالکتیک ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

35 برگبالان ١٣٩٨/٠٧/١١
|

36 عنصری ١٣٩٨/٠٧/١١
|

37 اربیان ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

38 گالایتا ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

39 استعداد ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

40 لویی پاستور ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

41 هوخشتره ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

42 جگر خراش ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

43 شاتو بریان ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

44 اسفند ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

45 نافرمان ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

46 دیار ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

47 مساوی ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

48 اکو ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

49 ساده لوح ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

50 بانجو ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|