افشین خزایی

افشین خزایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهaccount for٢٣:٣٥ - ١٣٩٧/٠٧/٣٠توجیه کردن، تشکیل دادن، توضیح دادنگزارش
87 | 2

فهرست جمله های ترجمه شدهaccount for٢٣:٣٤ - ١٣٩٧/٠٧/٣٠
• How do you account for the fact that unemployment is still rising?
توجیه شما برای این واقعیت که عدم اشتغال در حال افزایش است چیست؟
80 | 4