برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رحیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مخزن (مخازن دست ساز جهت نگهداشت میعانات) ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

2 (آدم) بد ذات، پست فطرت ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

3 حواسم دایما پرت میشه ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

4 دو روز در میون
Every third day سه روز در میون
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

5 موافقم، قبول دارم ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

6 خودتو خیلی تحویل میگیری! ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

7 هرکاری فکرشو بکنی ما انجام میدیم ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

8 مختو به کار بنداز ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

9 اونا چقدر به هم میان ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

10 بعدا بهت میگم ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

11 اما و اگه نداره ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

12 یه بار دیگه سعیتو بکن ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

13 هولم نکن ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

14 اون جنبه شوخی نداره ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

15 بازار کساده ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

16 هوامو داشته باش ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

17 دستپاچه نشو!
هول نکن
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

18 تصمیم با خودته ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

19 قابل توجه ١٣٩٨/٠١/٢٩
|