برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ادیب امینی رنجبر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فره بودن:به چیزی یا کسی برتری وتسلط داشتن ١٣٩٩/٠٧/١١
|