برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

صوفی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پا پیچ کسی شدن ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

2 پول برره ١٤٠٠/٠٢/١٦
|