ابوالفضل عشقی

ابوالفضل عشقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfunction١٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٩/٠٨طبق فرهنگ وبستر می تواند به معنای پست شغلی نیز باشد ( professional or official position ) : . His job combines the functions of a manager and a workerگزارش
0 | 0
comp expectation٢٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٧compensation expectations: در مصاحبه های شغلی؛ پرسیدن از کاندیدا درباره میزان حقوق درخواستی او و مطابقت آن با سطح مهارت ( های ) اوگزارش
0 | 0
human resources department١٩:٣٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦واحد منابع انسانیگزارش
0 | 0
hr generalist١٩:٢٧ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦�کارشناس عمومی منابع انسانی� که در ایران بیشتر با همان عنوان �کارشناس منابع انسانی� شناخته می شود.گزارش
0 | 0
illocutionary act١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢کنش غیربیانی ( غیرمستقیم، منظوری )گزارش
0 | 0
theosis١٤:٠٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٦این واژه معادل �deification� به معنای �خداسازی� است.گزارش
0 | 0
loan translation١٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٨/٠٣ترجمه قرضیگزارش
0 | 0
abject١٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٨طبق دیکشنری Merriam Webster، این واژه می تواند معانی همچون بی روح ، بی حال و بی اشتیاق بودن، بعلاوه ناامیدی را نیز داشته باشد.گزارش
0 | 1
SV١١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤این مخففی برای عبارات لاتین sub verbo یا sub voce است که وقتی می خواهیم به معنای یک لغت خاص در لغت نامه یا فرهنگ عمومی استناد کنیم، می توانیم از آن ب ... گزارش
0 | 0
PP١١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤این واژه همچنان می تواند مخففی برای عبارت لاتین per procurationem باشد که به معنای �به وکالت از� یا �به نمایندگی از � می باشد. مثلا: Noah Webster p. ... گزارش
0 | 1
q v١٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤وقتی از این مخفف استفاده می کنیم که بخواهیم خواننده را به صفحه ای راهنمایی کنیم که در آن اطلاعات بیشتری در مورد موضوعی که بعد آن از این مخفف استفاده ... گزارش
0 | 0
urbane١٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤این واژه مترادفی برای urban نیز بوده است که هر دوی آن ها از صفت لاتین urbanus گرفته شده اند.گزارش
0 | 0
bay١٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣این واژه می تواند معانی دیگری نیز داشته باشد: 1. فریادزدن: " . . . He bayed and jeered as much as was necessary at the Prime Minister" 2. اصرار در در ... گزارش
5 | 0
binky٠٩:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣Binky می تواند به معنای نوعی حرکت از خرگوش ها باشد که در آن می پرند و درحالیکه همچنان در هوا هستند مثل آکروبات ها پیچ می خورند. این حرکت، خوشحالی خرگ ... گزارش
2 | 0
flehmen٠٩:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣واکنش فلیمن یا پاسخ فلیمن ( Flehmen response ) رفتاری است که در آن حیوان، لب بالای خود را جمع کرده و دندان های جلو را به نمایش می گذارد؛ درحالیکه معم ... گزارش
0 | 0
tracking number١٨:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠کد رهگیریگزارش
2 | 0
terms of reference١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠( حقوق ) حدود اختیارات و وظایفگزارش
2 | 0
divorce formula١٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠صیغه طلاقگزارش
0 | 0
دفتر طلاق١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠Divorce Bureauگزارش
0 | 0
marriage contract١٦:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠عقد نکاحگزارش
0 | 0
determining the fate of١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠( حقوق ) تعیین تکلیفگزارش
0 | 0
initial judgment٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠رأی بدویگزارش
0 | 0
slotted spoon١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٢کفگیر سوراخ دارگزارش
2 | 0
sitting target١١:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦( عامیانه ) در معرض خطر مترادف با: sitting duckگزارش
2 | 0
giving a leg up to someone١٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤To help someone, to offer assistanceگزارش
0 | 0
میان مدت١٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢Medium term گزارش
2 | 0
دانشگاه روزانه١٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢Full - timeگزارش
0 | 0
go big on١٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢بیشترین تاکید را روی ( چیزی ) گذاشتن تمام هم و غم خود را صرف ( چیزی ) کردنگزارش
5 | 0
best interest١٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢In one's best intrest ( to do sth ) : به نفع ( شخص ) است ( که . . . را انجام دهد )گزارش
9 | 0
hang over your head١٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٢معذب بودنگزارش
0 | 1
hang over your head١٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٢دل مشغولی و یا نگرانی درمورد اتفاقی در آیندهگزارش
2 | 0
prepurchase١١:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/١٩پیش خریدگزارش
0 | 1