برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابوالفضل عشقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دل‌مشغولی و یا نگرانی درمورد اتفاقی در آینده ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

2 معذب‌بودن ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

3 پیش خرید ١٤٠٠/٠١/١٩
|