برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس محترمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پر گنگ parg-nag ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

2 پروش par-vash ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

3 انگرتر= نحوه ی تلفظ angor tar
انگ از واژه ی انگشت بعنوان نشانه ونشاندهنده گر gor بمعنای برخاستن وبجوش آمدن پسوند ( تر ).
١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

4 در جامعه شناسی باید گفت " کرپوش" نحوه ی تلفظ ker poush برگرفته از کردار و پوشش.چون به گروهی که برپایه شغل و... پوشش رفتار و اجتماعی واقتصادی خاصی گ ... ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

5 نیکاز ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

6 کنترل تلویزیون برای مدیریت کنشهایی ست که انجام میدهیم. بگونه ی باید گفت کنندگی کنش و واکنش راپی درپی دارد
پس
واژه ی " کن واکن" کنندگی دو کن هس ...
١٣٩٨/٠٩/١٣
|

7 میتوان بجای دلستر که نوشیدنی است گفت
"مزنوش " که همان" مزه نوش" است.
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

8 پارخیز-----یا------پای خیزش ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

9 سیوز sivaz ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

10 اکیش�kish= یعنی ضد واقعی . این واژه با ذهنیت " دور نگاه داشتن از ورود نا راستی و غیر حقیقت " یعنی کارکردی درست وانسانی ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

11 بندآویز-بنداویز-گره بند-پیشآویز- ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

12 برپزی. برپزک
barpazi-barpazak
تهیه غذا =محل فروش غذاهای خانگی مانند قورمه سبزی.کوبیده و کباب و.
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

13 پز کدژ paz-kadejاز سه واژه پز کده دژ گرفته شده است بمعنی زود پختن غذا (پز)در محیطی مناسب(کده) با فراوانی و محصور محصولات(دژ)
مثلا پزکدژ سارا.
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

14 پآدpe-ad تمام معانی و اسامی دولت درست است مثلا کابین را نمیتوان دولت داتست ولی میتوان جایگزین هیئت دولت دانست .
اسم خاص دولت یعنی رییس‌جمهور و وظ ...
١٣٩٨/٠٧/١٤
|

15 خوتر kho-tar ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

16 سپرگse-parg ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

17 کبنگ==kabneg
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

18 پیروش
Peyrooshنحوه تلفظ
پی بمعنی زیربنا و نقطه ی شروع
پیرو بمعنی همراه یک مسلک وایده و هدف
رو بمعنی حرکت وجلورفتن بر پایه ی نقطه ی شر ...
١٣٩٨/٠١/٢٠
|