برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس نعمتی فر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 نقد تمجیدآمیز، نقد یا مقاله مثبت

Her performance won rave reviews from the critics.
The movie received rave reviews.
The show has receiv ...
١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

302 هنرهای دستی، مانند خیاطی، سفالگری، طلاسازی، گلدوزی و ...
an arts and crafts fair
In the village souvenirs, such as wine and arts and crafts, ar ...
١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

303 تقاضانامه کار (که فرد برای یک شرکت ارسال می کند)
We have received hundreds of letters of application.
It is better to write an individually tai ...
١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

304 نامه درخواست کار (که توسط فرد برای یک شرکت ارسال می شود)
We have received hundreds of application letter.
It is better to write an individually ...
١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

305 جرات، شجاعت ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

306 طرحی (عمدتاً نامطمئن و غیرمعقول) که در زمان کوتاه سود کلان تولید می کند ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

307 به شهرت رسیدن ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

308 به موفقیت رسیدن ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

309 به طور قابل ملاحظه بزرگ یا زیاد
When my mother draws up her budget for the week, she sets aside a goodly sum for nourishing food.
١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

310 رو برگرداندن
I took one glance at the wretched animal and turned away.
When they show an operation on TV, I have to turn away.
١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

311 یک موقعیت خطرناک (و مستعد ایجاد خشونت)
It is obvious to me that the situation is filled with peril, a real powder keg if I ever saw one.
We're ...
١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

312 (نگاه یا لبخند یا ... حاکی از) آگاه (بودن از مطلبی)
He gave us a knowing look.
She exchanged a knowing smile with her mother.
١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

313 (سرزمین) دست نخورده، (حیوان) رام نشده، وحشی
the image of the West as an untamed wilderness
his untamed beard
١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

314 دوباره اتفاق افتادن
My birthday seems to come around quicker every year.
١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

315 خیلی محبوب
دوست داشتنی
a well-liked restaurant
He is well-liked by everyone.
She is sweet and well-liked.
I thought I was well-liked i ...
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

316 طب ورزشی ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

317 مسیر شغلی، حرفه اصلی
Her garden was her life's work.
She made photography her life's work.
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|