برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس نعمتی فر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 با کسی برخورد سرد داشتن
I thought she really liked me, but the next day she gave me the cold shoulder.
١٣٩٩/٠١/١٥
|

102 احضار کردن (روح)
She can call up the spirits of the dead.
"Knocking on wood" was a way of calling up the friendly spirit to protect one from ha ...
١٣٩٩/٠١/١٥
|

103 (بی هدف) پیاده روی کردن
after breakfast, she walked about in the park
١٣٩٩/٠١/١٥
|

104 تصادفاً کاری را انجام دادن
I happened to meet an old friend in town.
I happened to see James in town.
١٣٩٩/٠١/١٥
|

105 در آب جوش انداختن
Scald the needles to sterilize them.
Scald the tomatoes and remove the skins.
١٣٩٩/٠١/١٣
|

106 جوشاندن شیر (خیلی گرم کردن شیر بدون آنکه واقعاً مثل آب بجوشد)
Scald the milk and then add it to the egg and sugar mixture.
scalded milk
١٣٩٩/٠١/١٣
|

107 تغییر رویه یا عقیده در مورد/ یا نسبت به
بر خلاف ... (که یک روال معمول است) عمل کردن

Departing from her usual routine, she took the bus to w ...
١٣٩٩/٠١/١٣
|

108 (کار خود را) ترک کردن
He departed his job on December 16.
the departing president
the company’s departing chairman
١٣٩٩/٠١/١٣
|

109 آب بیرون ریختن (از قایق)
He had to stop rowing to bail water out of the boat.
The boat will sink unless we bail out.
We faced the dilemma of ...
١٣٩٩/٠١/١٢
|

110 کشتی شکسته و غرق‌شده ١٣٩٩/٠١/١١
|

111 تسلیم کردن یا شدن، تن دادن ١٣٩٩/٠١/١٠
|

112 (دادگاه و غیره) حکم دادن، اعلام حکم کردن ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

113 مملو از ... بودن
The museum was swarming with tourists.
The conference venue was swarming with police.
The room was hot and stuffy, and swar ...
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

114 محروم از ارث ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

115 خبرچین ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

116 فرد آتش‌افروز، شخص حریق‌زا ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

117 (از رشد یا افول) بازایستادن و ثابت ماندن
The plane leveled off at 1 ,500 feet.
After the long hill, the road leveled out.
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

118 خوگرفته (به سبکی از زندگی)
a confirmed bachelor (= a man who is not likely to get married, sometimes used in newspapers to refer to a homosexual ...
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

119 فرد مجرد(ی که از قصد ازدواج ندارد و از این سبک زندگی اش خشنود است) ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

120 (امریکا) تصویر خرس کلاه برسر (نشان احتیاط در باره ی آتش سوزی جنگل) ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

121 (با دست، چیزی را به سرعت و با خشونت) کشیدن و خارج کردن
He ripped off his tie.
We ripped the old carpeting off the stairs.
Half of the hous ...
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

122 (به کندی) سپری شدن
As the drought wore on, people began to grumble against those who had squandered water when it was more plentiful.
My headac ...
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

123 آرام و بادقت
He approached her with slow, deliberate steps.
She spoke in a slow and deliberate way.
He moved at a deliberate pace.
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

124 بیهوده، بی فایده ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

125 گزینه آخر، آخرین چاره ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

126 بیکار کردن
The company has idled a number of its US plants indefinitely.
The strikes have idled nearly 4 000 workers.
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

127 وقت گذراندن، وقت تلف کردن
They idled along by the river (= walked slowly and with no particular purpose).
Sometimes he went for a walk; sometim ...
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

128 درجا کار کردن (موتور اتومبیل)، روشن گذاشتن (موتور)
He flicked a switch and let the boat idle.
She left the car idling at the curb.
The taxi ...
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

129 یک روش فیلمبرداری است.
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

130 فیلم سازی ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

131 بچه ای که به کودکستان می رود ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

132 بچه ای که به کودکستان می رود ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

133 (ایده و فکر) بدیع و متفاوت (با تأثیرات زیاد)
He has put forward some very radical ideas.
a radical approach to education
a radical solution ...
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

134 (از گناه) رهانیدن
"Jesus," said the priest, "saved and redeemed mankind by taking our sins upon himself."
Christians believe that Jesus Christ ...
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

135 کسی (چیزی) که مدت هاست او ( آن) را ندیده ایم و ازش خبر ی نداریم، گمشده، غایب
She greeted him like a long-lost brother.
he long-lost healing sk ...
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

136 دنبال خانه گشتن (برای خرید)
how's the house-hunting going?
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

137 (پس از یک اشتباه یا کار نادرست تصویر خود را نزد دیگران) اصلاح کردن
He spent the rest of the game trying to redeem himself after a first-minute mis ...
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

138 به وعده) وفا کردن، (به قول) عمل کردن
The government found itself unable to redeem its election promises.
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

139 به وعده) وفا کردن، (به قول) عمل کردن
The government found itself unable to redeem its election pledges.
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

140 (به وعده) وفا کردن، (به قول) عمل کردن
The government found itself unable to redeem its election pledges.
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

141 (شخصیت) دوست داشتنی (در کتاب، فیلم و ...)
sympathetic figure/character
a sympathetic character in a novel
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

142 (به طور شدید سوزان و دردآور) انتقاد کردن
Mr. Regan gave the class a scorching lecture on proper behavior in the cafeteria.
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

143 سربار شدن، بار کسی را افزودن، مزاحم شدن ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

144 (با گفتن کلمات یا سوالاتی) کمک کردن به کسی (برای ادامه دادن صحبتش)
‘I can’t decide, ’ said Beatrice. ‘Decide what?’ prompted Marlon.
‘But, what ...
١٣٩٨/١١/٢٣
|

145 تصادفی، شانسی ١٣٩٨/١١/١٣
|

146 توده، کپه ١٣٩٨/١١/١١
|

147 سخنرانی پس از دریافت جایزه
The text of his commencement acceptance speech is available.
Obama also reminded delegates to attend his acceptance ...
١٣٩٨/١١/١١
|

148 یک ساعته ١٣٩٨/١١/١١
|

149 مواظبت کردن از بچه، نگهداری کردن از بچه ١٣٩٨/١١/١١
|

150 مواظبت کردن از بچه، نگهداری کردن از بچه (برای مدت کوتاه که والدین در منزل نیستند) ١٣٩٨/١١/١١
|