برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس اکبری پسند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نمای جلویی، سردر ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

2 ناباورانه ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

3 زیر و رو شدن ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

4 آن را دوست ندارید یا بدتان می‌آید چرا که بیش از اندازه زنانه است.
چیزی که گران و مخصوص فقط عده ای از آدم ها است
١٣٩٩/٠٥/١٠
|

5 خشنود کردن، تظاهر به موافق بودن ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

6 طعم شکلاتی و مارشملو ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

7 تافی(آب نبات) و موزی ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

8 موقعی استفاده میشود که میخواهید نشان دهید از چیزی عصبانی یا ناراحت هستید ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

9 انظار عمومی ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

10 بیش از اندازه، بسیار مهم ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

11 گاهی مخفف modus operandi است به معنی روش کار یا خط مشی ١٣٩٩/٠٤/١١
|

12 چه می‌دانم ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

13 بدون شک و شبهه، کاملا، مطلقا ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

14 نوعی اجاق بزرگ قدیمی در خانه های روستایی قدیم که دایم روشن بوده است ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

15 فرد گم شده، ناپدید شده ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

16 کروسان شکلاتی ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

17 چشم های نافذ ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

18 به سختی لبخند زدن
١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

19 عشق سریع، عشق به یکباره ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

20 جذاب، هیجان‌انگیز ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

21 اخبار مهم روز ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

22 نویسنده وقایع اجتماعی ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

23 سرخ کردنی ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|