عباس اکبری پسند

عباس اکبری پسند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdust down١٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٥پاک کردن سطوح با دستمالگزارش
0 | 0
monologue٢٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٤صحبت یک طرفهگزارش
0 | 0
impatiens٢٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨گل حنا که به آنها Busy lizzies هم گفته می شودگزارش
0 | 0
easy to be around٢٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤کسی که حضورش هیچگونه مشکل یا استرس یا حس منفی نمی دهدگزارش
0 | 0
geeky١٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣پر بارگزارش
5 | 1
gangly١٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢صفت است و به کسی گفته می شود که قدبلند و لاغر بوده و کمی رفتار ناخوشایند داشته یا کمی شلخته استگزارش
2 | 0
commutable١٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢به معنی قابل رفت و آمد است. مکانی که به قدر کافی نزدیک باشد که شما هر روز برای کار به آنجا بروید و به خانه برگردیدگزارش
2 | 0
first line supervisor١٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٣١سوپروایزر امور پرسنلی و بودجه بندیگزارش
2 | 0
power lifter٢٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/٣٠وزنه بردارگزارش
5 | 0
passive aggressive١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٩به طور غیر مستقیم از کارهای درخواستی دیگران امتناع کردن و اجتناب از تقابل مستقیم با آنهاگزارش
21 | 1
wine trail١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٨مسیری است که برای توریستها در نظر گرفته شده تا به مزارع انگور رفته و شراب تست کنندگزارش
5 | 0
syrah٢٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٧شراب شیرازگزارش
2 | 0
ropey٢٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٧چیزی که دارای کیفیت پایینی است کمی بیمار - کمی ناخوش چیزی ناخوشایندگزارش
5 | 0
running gear١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٧لباس ورزشی مربوط به دویدنگزارش
5 | 0
toothily٢١:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/٢١نمایش دادن دندان ها ( هنگامیکه با فعل لبخند زدن می آید )گزارش
2 | 0
stratospheric١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠١/٢١( Slang ) بسیار زیاد، بسیار بلندگزارش
9 | 0
flapper١٨:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٠به نسلی از زنان جوان غربی در دهه بیست میلادی گفته می شود که موهایشان را چتری می کردند، دامن کوتاه می پوشیدند، به موسیقی جاز گوش می دادند و مخالف چیزی ... گزارش
16 | 0
cling١١:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨چسبیدن لباس به بدنگزارش
5 | 0
keyboard١١:١٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨( در موسیقی ) اُرگگزارش
12 | 1
signal pistol١٨:١٩ - ١٤٠٠/٠١/١٢تفنگ مخصوص شلیک منورگزارش
2 | 1
skerry١٥:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٢جزیره بسیار کوچک صخره ایگزارش
2 | 0
bonne chance١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠١/١١به فرانسه به معنی موفق باشید ( Good luck ) استگزارش
2 | 0
ceilidh١٨:٥٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٤گردهمایی اجتماعی در ایرلند واسکاتلند که با رقص و موزیک محلی و آواز و داستان سرایی همراه استگزارش
2 | 0
artists and repertoire٠٨:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/١٩کسی که در یک کمپانی ضبط موسیقی مسئول استعدادیابی در جامعه است ( A&R )گزارش
2 | 0
shared laugh١٨:١٥ - ١٣٩٩/١٢/١٨کسانی که با هم می خندند و دنیا را از یک زاویه می بینندگزارش
2 | 0
vapour trail١٧:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/١٨رد بخار سفید به جای مانده از هواپیماگزارش
2 | 0
bed hog٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/١٢/١٧تمام تخت را اشغال کردن گزارش
2 | 0
cross legged sitting٢٠:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/١٥چهار زانو نشستنگزارش
5 | 0
typeface٢٠:٠٦ - ١٣٩٩/١٢/١٥( چاپ ) دارای حروف با طراحی مشابهگزارش
2 | 0
thinly١٣:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/١٥مختصراًگزارش
7 | 0
coyly١٣:٠٤ - ١٣٩٩/١٢/١٥خجالتیگزارش
2 | 0
glaciologist١٨:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/١٢متخصص کوهای یخچالیگزارش
2 | 0
fa�ade١٤:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٥نمای جلویی، سردرگزارش
2 | 0
incredulity٠٠:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٣ناباورانهگزارش
2 | 0
somersault١٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٢زیر و رو شدنگزارش
9 | 0
poncey١٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/١٠آن را دوست ندارید یا بدتان می آید چرا که بیش از اندازه زنانه است. چیزی که گران و مخصوص فقط عده ای از آدم ها استگزارش
5 | 0
humour١٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩خشنود کردن، تظاهر به موافق بودنگزارش
16 | 0
rocky road١٤:١١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٣طعم شکلاتی و مارشملوگزارش
32 | 1
banoffee١٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٣تافی ( آب نبات ) و موزیگزارش
2 | 0
sodding١٩:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٩موقعی استفاده میشود که میخواهید نشان دهید از چیزی عصبانی یا ناراحت هستیدگزارش
7 | 0
public domain١٩:٠٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٩انظار عمومیگزارش
7 | 0
all consuming٢١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٦بیش از اندازه، بسیار مهمگزارش
5 | 0
mo٢٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/١١گاهی مخفف modus operandi است به معنی روش کار یا خط مشیگزارش
16 | 0
for all i know١١:٠٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٠چه می دانمگزارش
2 | 1
implicitly٢٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩بدون شک و شبهه، کاملا، مطلقاگزارش
18 | 2
aga١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥نوعی اجاق بزرگ قدیمی در خانه های روستایی قدیم که دایم روشن بوده استگزارش
5 | 0
misper١١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢فرد گم شده، ناپدید شدهگزارش
2 | 0
pain au chocolat١٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠١کروسان شکلاتیگزارش
0 | 0
intense eyes١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥چشم های نافذگزارش
5 | 0
watery smile١٦:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣به سختی لبخند زدن گزارش
0 | 0