عباس محمدی

 عباس محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهadopting١٦:١٥ - ١٣٩٧/١٠/١٠پذیرفته شدهگزارش
28 | 1
producing١٤:١٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٥به وجود آوردن - ایجاد کردنگزارش
28 | 1
patent١٢:١٢ - ١٣٩٧/١٠/٠٤در صنعت کفش به معنای کفش ورنی است.گزارش
41 | 1
stylewise١٢:١٤ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦استایل یا سبکی که می تواند ارتقا یابدگزارش
0 | 0
inside pocket١٦:٢٤ - ١٣٩٧/٠٩/٢٥جیب بقلگزارش
0 | 1
tanned٠٩:٣٨ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠( در صنعت چرم ) = دباغی شدهگزارش
18 | 1
tanned٠٩:٣٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠دباغی شدهگزارش
14 | 1
according to legend١٥:٥٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٢به روایتیگزارش
2 | 0
from the top to the bottom١٧:١٣ - ١٣٩٧/٠٩/١١زیر و بم چیزی را در آوردنگزارش
0 | 0
run down٠٩:٢٣ - ١٣٩٧/٠٨/٢٨رها نشدن، باز نشدن ( در موقع تا کردن پیراهن، لباس، . . . )گزارش
9 | 3
little point١٦:٢٢ - ١٣٩٧/٠٨/٠١نکته کوچکیگزارش
0 | 1
in theory١٦:٢٠ - ١٣٩٧/٠٨/٠١از لحاظ تئوریگزارش
32 | 1
take care١٧:١٦ - ١٣٩٧/٠٧/٣٠انجام دادن she is happy to take care of this for her clientsگزارش
67 | 4
great age١٦:٤٦ - ١٣٩٧/٠٧/٢٩اجدادگزارش
2 | 0