عباس محمدی

 عباس محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهstyle specialist١٥:٢١ - ١٤٠٠/٠٩/١١متخصص استایلگزارش
0 | 0
window stylist١٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠٩/١٠طراح ویترین فروشگاهگزارش
0 | 0
display designer١٥:٢١ - ١٤٠٠/٠٩/١٠طراح صحنه یا فروشگاهگزارش
0 | 0
boosting conversion١٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/٣٠ترقی گرایشگزارش
0 | 0
rack١٥:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦رگالگزارش
16 | 1
equally١٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦در عین حالگزارش
16 | 1
ear to ear smile١٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٩لبخندی تا بنا گوشگزارش
2 | 0
heavy gambler١٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/٢٨قمارباز قهارگزارش
0 | 0
main floor١٦:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/٣٠طبقه همکفگزارش
5 | 0
direct sales٠٩:٢٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥فروش بدون واسطه و در محلی به غیر از فروشگاه خرده فروشیگزارش
0 | 0
day after day١٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٠یکی پس از دیگریگزارش
2 | 0
noble art٠٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٨هنر اصیلگزارش
0 | 0
so far١٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٧تا به امروزگزارش
21 | 0
real١١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢اصیلگزارش
14 | 1
fully canvassed١٥:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/٣١تمام موییگزارش
0 | 0
huge١٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢١شگرفگزارش
7 | 1
initiation١٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨اقداماتگزارش
5 | 0
sowed the seeds١٦:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٦to do something that will cause something to happen in the future ساختن آیندهگزارش
0 | 0
one off٠٩:٢٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٦نادر، بی تا، تکگزارش
7 | 0
ideal world١٥:٥١ - ١٣٩٨/١٢/١٤در خوشبینانه حالتگزارش
0 | 0
top range١٢:٢٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٣گرانقیمتگزارش
0 | 0
sought after١٢:٠٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٣پر تقاضاترین - مورد توجهگزارش
16 | 0
woody hill١١:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٢تپه جنگلیگزارش
0 | 0
the sky is the limit١٣:١٣ - ١٣٩٨/١٠/١١محدودیتی وجود نداردگزارش
44 | 0
go further١٣:٠٥ - ١٣٩٨/١٠/١١پیشی گرفتن - جلو زدنگزارش
7 | 1
raw material٠٨:٣٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٩مواد اولیهگزارش
32 | 0
early on٠٩:٣٠ - ١٣٩٨/١٠/٠٤در گذشتهگزارش
16 | 4
celebratory١٢:٠٤ - ١٣٩٨/١٠/٠١شادابیگزارش
5 | 2
give rise١٣:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧باعث شدن، موجب شدنگزارش
9 | 0
actively١٠:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧با جدیتگزارش
99 | 0
gauging١٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/١٨مورد ارزیابی قرار گرفتنگزارش
2 | 0
just under١١:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/١٦کمتر ازگزارش
7 | 1
arms race١٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١٣مسابقه تسحیلاتیگزارش
30 | 1
upstream٠٩:٣٩ - ١٣٩٨/٠٩/١٣بالا دستگزارش
14 | 0
nitpicking١٧:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٩ایرادگیری، خرده گیری، بهانه گیری، مته به خشخاش گذاریگزارش
2 | 0
stylistic١٠:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦سبک شناسیگزارش
12 | 0
restrained١٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥محدود ترگزارش
7 | 0
jewel in the crown١٣:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٤گل سر سبدگزارش
5 | 0
luxury٠٩:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/٢٩لوکسگزارش
21 | 1
never be the same again٠٩:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٣آدم قبل نمیشمگزارش
0 | 0
environmental١٥:٣٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣پیرامونیگزارش
23 | 1
all the way round١١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩دور تا دورگزارش
9 | 0
second thought١٥:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤تغییر نظرگزارش
34 | 3
bare essential١٦:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/٢١ملزومات مورد نیازگزارش
0 | 0
infinite١٦:٢٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩بی حد و حصرگزارش
7 | 0
infinite١٦:٢٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩بی کران، بی پایان، لایتناهی، نهمار، بیشمار، بی مرگزارش
2 | 0
micronize١٦:٠٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩( به صورت ذرات بسیار ریز به قطر چند میکرون درآوردن ) میکرونی کردنگزارش
2 | 0
jumpsuit١٥:٢٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩لباس یکسره که در جلو یا پشت زیپ داردگزارش
14 | 0
known١٥:٢١ - ١٣٩٨/٠١/٢٨شناخته شده، معروف شدهگزارش
55 | 1
unpatterned٠٩:٢٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٠بدون طرح یا الگو، سادهگزارش
0 | 0