برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رگال ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

2 در عین حال ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

3 لبخندی تا بنا گوش ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

4 قمارباز قهار ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

5 طبقه همکف ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

6 فروش بدون واسطه و در محلی به غیر از فروشگاه خرده فروشی ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

7 یکی پس از دیگری ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

8 هنر اصیل ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

9 تا به امروز ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

10 اصیل ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

11 تمام مویی ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

12 شگرف ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

13 اقدامات ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

14 to do something that will cause something to happen in the future
ساختن آینده
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

15 نادر، بی تا، تک ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

16 در خوشبینانه حالت ١٣٩٨/١٢/١٤
|

17 لوازم جانبی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

18 گرانقیمت ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

19 پر تقاضاترین - مورد توجه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

20 تپه جنگلی ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

21 محدودیتی وجود ندارد ١٣٩٨/١٠/١١
|

22 پیشی گرفتن - جلو زدن ١٣٩٨/١٠/١١
|

23 مواد اولیه ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

24 در گذشته ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

25 شادابی ١٣٩٨/١٠/٠١
|

26 باعث شدن، موجب شدن ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

27 با جدیت ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

28 مورد ارزیابی قرار گرفتن ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

29 کمتر از ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

30 مسابقه تسحیلاتی ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

31 بالا دست ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

32 ایرادگیری، خرده گیری، بهانه گیری، مته به خشخاش گذاری ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

33 سبک شناسی ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

34 محدود تر ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

35 گل سر سبد ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

36 لوکس ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

37 آدم قبل نمیشم ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

38 پیرامونی ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

39 دور تا دور ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

40 تغییر نظر ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

41 ملزومات مورد نیاز ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

42 بی حد و حصر ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

43 بی کران، بی پایان، لایتناهی، نهمار، بیشمار، بی مر ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

44 (به صورت ذرات بسیار ریز به قطر چند میکرون درآوردن) میکرونی کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

45 لباس یکسره که در جلو یا پشت زیپ دارد ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

46 شناخته شده، معروف شده ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

47 بدون طرح یا الگو، ساده ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

48 در مرخصی بودن ١٣٩٨/٠١/١٨
|

49 چیزی که مطابق انتظار ما یا جوری که ما دوست داریم نمیشود و پیش نمیرود. ١٣٩٨/٠١/١٧
|

50 1. ترک کردن 2. پیشرفت داشتن ١٣٩٨/٠١/١١
|