عباس محمدی

 عباس محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده



sought after١٢:٠٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٣پر تقاضاترین - مورد توجهگزارش
18 | 1
woody hill١١:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٢تپه جنگلیگزارش
0 | 0
the sky is the limit١٣:١٣ - ١٣٩٨/١٠/١١محدودیتی وجود نداردگزارش
51 | 0
go further١٣:٠٥ - ١٣٩٨/١٠/١١پیشی گرفتن - جلو زدنگزارش
12 | 1
raw material٠٨:٣٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٩مواد اولیهگزارش
32 | 0
early on٠٩:٣٠ - ١٣٩٨/١٠/٠٤در گذشتهگزارش
18 | 5
celebratory١٢:٠٤ - ١٣٩٨/١٠/٠١شادابیگزارش
7 | 2
give rise١٣:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧باعث شدن، موجب شدنگزارش
9 | 0
actively١٠:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧با جدیتگزارش
120 | 0
gauging١٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/١٨مورد ارزیابی قرار گرفتنگزارش
2 | 0
just under١١:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/١٦کمتر ازگزارش
7 | 1
arms race١٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١٣مسابقه تسحیلاتیگزارش
32 | 1
upstream٠٩:٣٩ - ١٣٩٨/٠٩/١٣بالا دستگزارش
16 | 0
nitpicking١٧:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٩ایرادگیری، خرده گیری، بهانه گیری، مته به خشخاش گذاریگزارش
2 | 0
stylistic١٠:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦سبک شناسیگزارش
12 | 0
restrained١٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥محدود ترگزارش
9 | 0
jewel in the crown١٣:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٤گل سر سبدگزارش
5 | 0
luxury٠٩:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/٢٩لوکسگزارش
25 | 1
never be the same again٠٩:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٣آدم قبل نمیشمگزارش
7 | 0
environmental١٥:٣٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣پیرامونیگزارش
30 | 1
all the way round١١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩دور تا دورگزارش
9 | 0
second thought١٥:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤تغییر نظرگزارش
34 | 4
bare essential١٦:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/٢١ملزومات مورد نیازگزارش
0 | 0
infinite١٦:٢٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩بی حد و حصرگزارش
12 | 0
infinite١٦:٢٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩بی کران، بی پایان، لایتناهی، نهمار، بیشمار، بی مرگزارش
7 | 0
micronize١٦:٠٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩( به صورت ذرات بسیار ریز به قطر چند میکرون درآوردن ) میکرونی کردنگزارش
2 | 0
jumpsuit١٥:٢٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩لباس یکسره که در جلو یا پشت زیپ داردگزارش
16 | 0
known١٥:٢١ - ١٣٩٨/٠١/٢٨شناخته شده، معروف شدهگزارش
71 | 2
unpatterned٠٩:٢٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٠بدون طرح یا الگو، سادهگزارش
0 | 0
on leave١٣:٢٦ - ١٣٩٨/٠١/١٨در مرخصی بودنگزارش
18 | 0
come undone١٠:٠١ - ١٣٩٨/٠١/١٧چیزی که مطابق انتظار ما یا جوری که ما دوست داریم نمیشود و پیش نمیرود.گزارش
14 | 0
move on١٥:٠٣ - ١٣٩٨/٠١/١١1. ترک کردن 2. پیشرفت داشتنگزارش
21 | 1
pocket square١٤:٥٩ - ١٣٩٧/١٢/٢١پوشِتگزارش
5 | 0
trunk show١١:١٧ - ١٣٩٧/١٢/١٩شوی لباسگزارش
5 | 1
in depths of winter١٣:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/١٨در چله زمستانگزارش
0 | 0
marcella١١:٥٨ - ١٣٩٧/١٢/١٣نوعی پارچه که از نخ پنبه ای تولید میشود - پارچه پیکه هم بهش گفته میشهگزارش
0 | 0
aficionados١٢:٢٢ - ١٣٩٧/١٢/١٢هنر دوست - طرفدارگزارش
7 | 1
a matter of course١١:١٤ - ١٣٩٧/١١/٢٨طبق معمول، قابل انتظارگزارش
5 | 1
irrespective١٦:٠٩ - ١٣٩٧/١١/٢٣بدون توجه بهگزارش
9 | 1
male preserve١١:٤٩ - ١٣٩٧/١١/٠٩مختص آقایانگزارش
5 | 0
take precautions١٧:٠٥ - ١٣٩٧/١١/٠٢رعایت اقدامات احتیاطیگزارش
25 | 1
abdication١٦:٤٩ - ١٣٩٧/١١/٠٢کناره گیری، استعفاگزارش
5 | 1
under the hammer٠٨:٥٩ - ١٣٩٧/١١/٠١چیزیکه در حراجی فروخته می شودگزارش
2 | 0
fold over٠٩:١٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٥رو هم تا شدنگزارش
0 | 0
crease up٠٩:١٣ - ١٣٩٧/١٠/٢٥phrasal verb with crease خندیدن بسیار زیاد، خنداندن زیاد دیگرانگزارش
2 | 0
hand down١٦:٣٦ - ١٣٩٧/١٠/١٧دست به دست شدن چیزی، برای مثال مهارت یا رسمی که نسل به نسل دست به دست شده استگزارش
97 | 0
unmistakable٠٩:٣١ - ١٣٩٧/١٠/١٦غیر قابل تردیدگزارش
12 | 0
provocateur٠٩:١١ - ١٣٩٧/١٠/١٢تحریک آمیز، تحریک کنندهگزارش
5 | 1
poach٠٨:٥٨ - ١٣٩٧/١٠/١٢قاپیدن، برای مثال مشتری کسی را قاپیدنگزارش
23 | 0
pose out١١:٥٩ - ١٣٩٧/١٠/١١کنار کشیدنگزارش
0 | 1