عباس محمدی

 عباس محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهday after day١٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٠یکی پس از دیگریگزارش
2 | 0
noble art٠٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٨هنر اصیلگزارش
2 | 0
so far١٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٧تا به امروزگزارش
30 | 0
real١١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢اصیلگزارش
21 | 1
fully canvassed١٥:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/٣١تمام موییگزارش
0 | 0
huge١٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢١شگرفگزارش
9 | 1
initiation١٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨اقداماتگزارش
7 | 0
sowed the seeds١٦:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٦to do something that will cause something to happen in the future ساختن آیندهگزارش
5 | 1
one off٠٩:٢٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٦نادر، بی تا، تکگزارش
14 | 0
ideal world١٥:٥١ - ١٣٩٨/١٢/١٤در خوشبینانه حالتگزارش
0 | 0
top range١٢:٢٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٣گرانقیمتگزارش
0 | 0
sought after١٢:٠٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٣پر تقاضاترین - مورد توجهگزارش
21 | 1
woody hill١١:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٢تپه جنگلیگزارش
0 | 0
the sky is the limit١٣:١٣ - ١٣٩٨/١٠/١١محدودیتی وجود نداردگزارش
62 | 1
go further١٣:٠٥ - ١٣٩٨/١٠/١١پیشی گرفتن - جلو زدنگزارش
12 | 1
raw material٠٨:٣٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٩مواد اولیهگزارش
37 | 0
celebratory١٢:٠٤ - ١٣٩٨/١٠/٠١شادابیگزارش
7 | 2
give rise١٣:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧باعث شدن، موجب شدنگزارش
9 | 0
actively١٠:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧با جدیتگزارش
124 | 0
gauging١٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/١٨مورد ارزیابی قرار گرفتنگزارش
2 | 0
just under١١:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/١٦کمتر ازگزارش
7 | 1
arms race١٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/١٣مسابقه تسحیلاتیگزارش
37 | 1
upstream٠٩:٣٩ - ١٣٩٨/٠٩/١٣بالا دستگزارش
16 | 0
nitpicking١٧:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٩ایرادگیری، خرده گیری، بهانه گیری، مته به خشخاش گذاریگزارش
2 | 0
stylistic١٠:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦سبک شناسیگزارش
14 | 1
restrained١٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥محدود ترگزارش
9 | 0
jewel in the crown١٣:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٤گل سر سبدگزارش
7 | 0
luxury٠٩:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/٢٩لوکسگزارش
32 | 1
never be the same again٠٩:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٣آدم قبل نمیشمگزارش
7 | 0
environmental١٥:٣٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣پیرامونیگزارش
32 | 1
all the way round١١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩دور تا دورگزارش
9 | 0
second thought١٥:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤تغییر نظرگزارش
37 | 4
bare essential١٦:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/٢١ملزومات مورد نیازگزارش
0 | 0
infinite١٦:٢٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩بی حد و حصرگزارش
14 | 0
infinite١٦:٢٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩بی کران، بی پایان، لایتناهی، نهمار، بیشمار، بی مرگزارش
7 | 0
micronize١٦:٠٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩( به صورت ذرات بسیار ریز به قطر چند میکرون درآوردن ) میکرونی کردنگزارش
2 | 0
jumpsuit١٥:٢٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩لباس یکسره که در جلو یا پشت زیپ داردگزارش
21 | 0
known١٥:٢١ - ١٣٩٨/٠١/٢٨شناخته شده، معروف شدهگزارش
87 | 2
unpatterned٠٩:٢٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٠بدون طرح یا الگو، سادهگزارش
0 | 0
on leave١٣:٢٦ - ١٣٩٨/٠١/١٨در مرخصی بودنگزارش
18 | 0
come undone١٠:٠١ - ١٣٩٨/٠١/١٧چیزی که مطابق انتظار ما یا جوری که ما دوست داریم نمیشود و پیش نمیرود.گزارش
25 | 0
move on١٥:٠٣ - ١٣٩٨/٠١/١١1. ترک کردن 2. پیشرفت داشتنگزارش
21 | 1
pocket square١٤:٥٩ - ١٣٩٧/١٢/٢١پوشِتگزارش
5 | 0
trunk show١١:١٧ - ١٣٩٧/١٢/١٩شوی لباسگزارش
5 | 1
in depths of winter١٣:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/١٨در چله زمستانگزارش
0 | 0
marcella١١:٥٨ - ١٣٩٧/١٢/١٣نوعی پارچه که از نخ پنبه ای تولید میشود - پارچه پیکه هم بهش گفته میشهگزارش
0 | 0
aficionados١٢:٢٢ - ١٣٩٧/١٢/١٢هنر دوست - طرفدارگزارش
9 | 1
a matter of course١١:١٤ - ١٣٩٧/١١/٢٨طبق معمول، قابل انتظارگزارش
5 | 1
irrespective١٦:٠٩ - ١٣٩٧/١١/٢٣بدون توجه بهگزارش
9 | 1
male preserve١١:٤٩ - ١٣٩٧/١١/٠٩مختص آقایانگزارش
5 | 0