عباس کاراوند

عباس کاراوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgovernment agency١٩:١٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٦اداراه دولتی سازمان دولتیگزارش
16 | 0
the shifting nature٢٠:١٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٦ماهیت متغیرگزارش
0 | 0
cognitive perspective١٢:٠٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٣دیدگاه شناختیگزارش
2 | 0
multiple sense making frameworks٢٢:٠٣ - ١٣٩٨/١٢/١٩چارچوب های معنابخشی متعددگزارش
0 | 0
sense making٢٢:٠٠ - ١٣٩٨/١٢/١٩معنا بخشی گزارش
2 | 1
enhanced outlook٢١:٤٥ - ١٣٩٨/١٢/١٩دورنمای ارتقا یافته/ بهبودیافتهگزارش
0 | 0
enhanced٢١:٤٤ - ١٣٩٨/١٢/١٩ارتقا یافته بهبود یافته پیشرفته گزارش
25 | 0
for this١٨:١٥ - ١٣٩٨/١٢/١٩برای این کار به این علت به این جهت به این دلیلگزارش
14 | 0
coveted result١٨:٠١ - ١٣٩٨/١٢/١٩پیامد مطلوب پیامد خواستنی نتیجه مطلوب خواسته ها یا مطلوب ها آن چیزهایی است که خواسته قلبی ماست . خواسته قلبی افراد ممکن است خیلی جاها با هم متفاوت ب ... گزارش
5 | 0
chunk٢٢:١٥ - ١٣٩٨/١٢/١٧قسمت بزرگ بخش عمدهگزارش
14 | 1
terminal goal٢٠:٠٥ - ١٣٩٨/١٢/١٦هدف نهاییگزارش
0 | 0
keeping in mind١٧:٣٩ - ١٣٩٨/١٢/١٥با در نظر گرفتن به ذهن سپردنگزارش
0 | 0
mind boggling١٧:١٦ - ١٣٩٨/١٢/١٥غامض - شگفت انگیز - دیر فهمیدنی - دشوارگزارش
7 | 0
driving edge organizations٢٣:٠١ - ١٣٩٨/١٢/١٤“driving edge” organizations. با توجه به این که driving به معنی تحریک و تههیج کردن است و edge نیز به تمایل شدید و شور و اشتیاق نیز به کار می رود در ... گزارش
0 | 0
aggregate structure٠٠:٥٩ - ١٣٩٨/١٢/١٤ساختار کل گزارش
0 | 0
centered customer١٩:٥٨ - ١٣٩٨/١٢/١٣مشتری محورگزارش
0 | 1
well developed١٩:٣١ - ١٣٩٨/١٢/١٣به خوبی توسعه یافتهگزارش
9 | 1
make open١٩:٤٥ - ١٣٩٨/١٢/٠٨بسط دادن علنی کردن آشکار کردن گزارش
2 | 0
invested individuals١١:٤٢ - ١٣٩٨/١٢/٠٨سرمایه گذارانگزارش
0 | 1
arrangement of ideas٢٣:٥٩ - ١٣٩٨/١٢/٠٧چیدمان ایده هاگزارش
0 | 0
arrangement of ideas٢٣:٤٤ - ١٣٩٨/١٢/٠٧ترتیب ایده ها آرایش ایده هاگزارش
0 | 0
common thread٠٩:١٨ - ١٣٩٨/١١/٢٧موضوع مشترکگزارش
12 | 0
overgeneralization٢٣:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٥تعمیم بیش از حد تعمیم افراطیگزارش
14 | 0
self bias١١:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢١تعصب خود خود تعصبیگزارش
0 | 0
cut across somthing١٠:٢٥ - ١٣٩٨/١١/٢١تحت تاثیر قرار دادن چیزیگزارش
12 | 0
fall under١١:١٢ - ١٣٩٨/١١/١١قرار گرفتن ذیل قرار گرفتن زیر افتادن تحتگزارش
7 | 1
reductionist١١:٥٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٦جزیی نگر ( تجزیه گرا )گزارش
25 | 1
challenging external forces١١:٥٩ - ١٣٩٨/١٠/٢٤چالش نیروهای خارجیگزارش
5 | 0
vicarious experiences٢٣:٥٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٢زمانی که شخصی تجربه اش را برای شما بازگو می کند اگر شما تصور کنید که آن تجربه را هم خودتان کرده اید vicarious رخ داده استگزارش
14 | 0
styling١٣:٤٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٢طراحی مدلگزارش
9 | 0
launch of new products٠٠:١٦ - ١٣٩٨/١٠/١٤راه اندازی محصولات جدیدگزارش
9 | 0
“recursive process٢٢:٢٣ - ١٣٩٨/١٠/٠٩فرایند بازگشتی فرایند تکراریگزارش
14 | 0
reframe١٩:٢٣ - ١٣٩٨/١٠/٠٧تنظیم مجدد تدوین مجدد مجددا بیان کردن مجددا بیان کردنگزارش
25 | 0
save that١٢:٠٩ - ١٣٩٨/١٠/٠٦صرفنظر کردن از این کهگزارش
9 | 0
save١٢:٠٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٦صرفنظر کردنگزارش
14 | 2
vicarious experiences٢١:١٢ - ١٣٩٨/١٠/٠٥تجارب غیرمستقیمگزارش
23 | 0