امیر طالبی

امیر طالبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهinept٠٨:٤٢ - ١٣٩٧/٠٥/٣٠فاقد صلاحیتگزارش
32 | 0
astride١٣:٣٣ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥دو سوی، در دو سویگزارش
18 | 0
ill informed٢١:٣٧ - ١٣٩٧/٠٣/٢٩بی اطلاع، کم اطلاعگزارش
14 | 1
inroad١٥:٢٨ - ١٣٩٧/٠٣/١٥تاثیر مهم داشتن بر، تاثیر مهم داشتن بر ( به خصوص وقتی به صورت گرفتن چیزی باشد )گزارش
16 | 0
reign١٠:٠٨ - ١٣٩٧/٠١/١٦ریاستگزارش
32 | 1
short walk٢٠:٤٧ - ١٣٩٧/٠١/١٠( فاصله از جایی ) چند قدمگزارش
18 | 0
rugged٢٢:٣٢ - ١٣٩٧/٠١/٠٩مستحکمگزارش
18 | 1
strenuous٢٠:٥٨ - ١٣٩٧/٠١/٠٩( بدن سازی ) حرکت قدرتیگزارش
14 | 1
loosen up٢٠:٥١ - ١٣٩٧/٠١/٠٩راحت شدن، راحت کردن، آرام شدن، آرام کردن، گرم کردن ( بدن )گزارش
71 | 0
rubble١٧:٣٨ - ١٣٩٦/١٢/٢٢ویرانه، خرابهگزارش
18 | 1
downtrodden٠٨:١٩ - ١٣٩٦/١٢/٢٠مظلومگزارش
12 | 0
heavy sea٠٩:٤٨ - ١٣٩٦/١٢/١٦دریای متلاطمگزارش
7 | 0
nail biting١١:١١ - ١٣٩٦/١٢/٠٣خیلی هیجان انگیز ( به خصوص به دلیل ندانستن آنچه ممکن است اتفاق بیافتد )گزارش
5 | 0
اینه بغل١٨:٣٦ - ١٣٩٦/١١/٢٥Side - view mirrorگزارش
16 | 1
solar power١٠:٠٩ - ١٣٩٦/١١/٢٥انرژی خورشیدیگزارش
108 | 2
گاز اشپزخانه١٧:٥٢ - ١٣٩٦/١١/١٨stoveگزارش
16 | 0
elaboration٠٢:١٧ - ١٣٩٦/١١/١٥دادن جزئیات ( ( این اسم، از فعل elaborate ساخته شده است و نه از صفت آن ) )گزارش
18 | 1
hard line٢٠:٢٦ - ١٣٩٦/١١/٠٣تندرو ( سیاسی )گزارش
37 | 0
hard line٢٠:١٩ - ١٣٩٦/١١/٠٣متعصب ( سیاسی )گزارش
9 | 1
guilty conscience١٥:٥٤ - ١٣٩٦/١١/٠١عذاب وجدانگزارش
51 | 1
humanistic١١:٥٩ - ١٣٩٦/١١/٠١انسان گرایانهگزارش
37 | 0
is a matter of taste١١:٥٢ - ١٣٩٦/١٠/٣٠محل مناقشه استگزارش
0 | 1
vaunted٠٨:٢٩ - ١٣٩٦/١٠/٣٠تحسین شدهگزارش
18 | 0
marginally١٩:٢٠ - ١٣٩٦/١٠/٢٧حاشیه ای، کم ( به صورتی که تغییر مهمی ایجاد نکند )گزارش
48 | 0
positive economics١٤:٢٤ - ١٣٩٦/١٠/٢٤اقتصاد اثباتیگزارش
5 | 0
survey١٨:٣٠ - ١٣٩٦/١٠/٢٣نظر سنجی، نظر سنجی کردنگزارش
251 | 2
misperceive٠٨:٠٩ - ١٣٩٦/١٠/٢١اشتباه برداشت کردن، اشتباه فهمیدنگزارش
7 | 0
منتقد١٨:٣٨ - ١٣٩٦/١٠/٢٠criticگزارش
53 | 1
nemesis١٧:٢٧ - ١٣٩٦/١٠/١٩دشمن قدیمی، دشمن غیر قابل شکست، شرایط غیر قابل کنار آمدنگزارش
55 | 0
state owned١٤:٢٢ - ١٣٩٦/١٠/١٩دولتیگزارش
2 | 0