امیر طالبی

امیر طالبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهinept٠٨:٤٢ - ١٣٩٧/٠٥/٣٠فاقد صلاحیتگزارش
39 | 0
astride١٣:٣٣ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥دو سوی، در دو سویگزارش
23 | 0
ill informed٢١:٣٧ - ١٣٩٧/٠٣/٢٩بی اطلاع، کم اطلاعگزارش
16 | 1
inroad١٥:٢٨ - ١٣٩٧/٠٣/١٥تاثیر مهم داشتن بر، تاثیر مهم داشتن بر ( به خصوص وقتی به صورت گرفتن چیزی باشد )گزارش
21 | 0
reign١٠:٠٨ - ١٣٩٧/٠١/١٦ریاستگزارش
34 | 1
short walk٢٠:٤٧ - ١٣٩٧/٠١/١٠( فاصله از جایی ) چند قدمگزارش
21 | 0
rugged٢٢:٣٢ - ١٣٩٧/٠١/٠٩مستحکمگزارش
23 | 1
strenuous٢٠:٥٨ - ١٣٩٧/٠١/٠٩( بدن سازی ) حرکت قدرتیگزارش
23 | 1
loosen up٢٠:٥١ - ١٣٩٧/٠١/٠٩راحت شدن، راحت کردن، آرام شدن، آرام کردن، گرم کردن ( بدن )گزارش
90 | 0
rubble١٧:٣٨ - ١٣٩٦/١٢/٢٢ویرانه، خرابهگزارش
25 | 1
downtrodden٠٨:١٩ - ١٣٩٦/١٢/٢٠مظلومگزارش
16 | 0
heavy sea٠٩:٤٨ - ١٣٩٦/١٢/١٦دریای متلاطمگزارش
9 | 0
nail biting١١:١١ - ١٣٩٦/١٢/٠٣خیلی هیجان انگیز ( به خصوص به دلیل ندانستن آنچه ممکن است اتفاق بیافتد )گزارش
18 | 0
اینه بغل١٨:٣٦ - ١٣٩٦/١١/٢٥Side - view mirrorگزارش
21 | 1
solar power١٠:٠٩ - ١٣٩٦/١١/٢٥انرژی خورشیدیگزارش
136 | 2
گاز اشپزخانه١٧:٥٢ - ١٣٩٦/١١/١٨stoveگزارش
18 | 0
elaboration٠٢:١٧ - ١٣٩٦/١١/١٥دادن جزئیات ( ( این اسم، از فعل elaborate ساخته شده است و نه از صفت آن ) )گزارش
30 | 1
hard line٢٠:٢٦ - ١٣٩٦/١١/٠٣تندرو ( سیاسی )گزارش
44 | 0
hard line٢٠:١٩ - ١٣٩٦/١١/٠٣متعصب ( سیاسی )گزارش
12 | 1
guilty conscience١٥:٥٤ - ١٣٩٦/١١/٠١عذاب وجدانگزارش
67 | 1
humanistic١١:٥٩ - ١٣٩٦/١١/٠١انسان گرایانهگزارش
55 | 0
is a matter of taste١١:٥٢ - ١٣٩٦/١٠/٣٠محل مناقشه استگزارش
0 | 1
vaunted٠٨:٢٩ - ١٣٩٦/١٠/٣٠تحسین شدهگزارش
25 | 0
marginally١٩:٢٠ - ١٣٩٦/١٠/٢٧حاشیه ای، کم ( به صورتی که تغییر مهمی ایجاد نکند )گزارش
51 | 0
positive economics١٤:٢٤ - ١٣٩٦/١٠/٢٤اقتصاد اثباتیگزارش
12 | 0
survey١٨:٣٠ - ١٣٩٦/١٠/٢٣نظر سنجی، نظر سنجی کردنگزارش
336 | 2
misperceive٠٨:٠٩ - ١٣٩٦/١٠/٢١اشتباه برداشت کردن، اشتباه فهمیدنگزارش
12 | 0
منتقد١٨:٣٨ - ١٣٩٦/١٠/٢٠criticگزارش
64 | 1
nemesis١٧:٢٧ - ١٣٩٦/١٠/١٩دشمن قدیمی، دشمن غیر قابل شکست، شرایط غیر قابل کنار آمدنگزارش
71 | 0
state owned١٤:٢٢ - ١٣٩٦/١٠/١٩دولتیگزارش
12 | 0