برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد

دوستدار و شیفته زبان پارسی<br>تلاش برای پاسداری و زنده کردن واژگان فراموش شده پارسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آماده کردن ، پر کردن (آ) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

2 خرابه،ویرانه،جای عقب مانده ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

3 ورم کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

4 آماریدن = آماریدن : شمردن(ن) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

5 سبب ورم شدن (ن) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

6 ورم کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

7 آماردن = آماریدن : شمردن(ن) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

8 لگد و جفتک زدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

9 آماده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

10 لگد زدن ، جفتک زدن ( ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

11 گناه کردن و لرزیدن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

12 ۱. لگد زدن
۲. جستجو (ن،س)
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

13 آلوده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

14 در بغل گرفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

15 آشفتن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

16 آشفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

17 آگندن و پر ساختن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

18 آلودن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

19 آغوشیدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

20 آویختن و چنگ زدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

21 آگندن = آگنیدن : آلوده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

22 آگنیدن = آگندن : آلوده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

23 آغشتن و آلودن (از آگشته) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

24 بستن (ع) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

25 آگاه کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

26 آگاه کنانیدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

27 ۱. آویختن
۲. چنگ زدن
۳. پیچیدن(ب)
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

28 ۱. آلوده کردن(آلودن)
۲. پر ساختن(ن،س)
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

29 ۱. بستن
۲. آلودن
۳. آویختن
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

30 آلودن ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

31 جنگ و دشمنی کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

32 در بغل گرفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

33 بغل کردن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

34 در بغل گرفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

35 آگندن و آلودن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

36 تر و آلوده کنانیدن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

37 آلوده کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

38 فراهم ساختن و انبار کردن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

39 برانگیختن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

40 پر کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

41 فراهم ساختن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

42 آغاز کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

43 آغاردن = آغاریدن : خیس کردن و سیراب کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

44 سرشتن و خمیر کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

45 ۱.حرکت کردن
۲. به پایین انداختن (ن،س)
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

46 آشامیدن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

47 مضطرب و پریشان شدن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

48 بانگشت پای ایستادن و لیز خوردن (ل) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

49 آشفته کنانیدن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

50 پریشان و مضطرب شدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|