محمد

محمد دوستدار و شیفته زبان پارسی< br> تلاش برای پاسداری و زنده کردن واژگان فراموش شده پارسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاماییدن١٧:٢٨ - ١٣٩٨/١٠/١٦آماده کردن ، پر کردن ( آ )گزارش
5 | 1
کپره١٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢٩خرابه، ویرانه، جای عقب ماندهگزارش
7 | 1
اماسیدن١٦:٣٨ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢سبب ورم شدن ( ن )گزارش
2 | 1
اماسیدن١٦:٣٨ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢ورم کردن ( آ )گزارش
2 | 1
امادن١٦:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢آماده کردن ( ب )گزارش
2 | 1
الوشیدن١٦:٣٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢در بغل گرفتن ( ن، س )گزارش
2 | 1
اگیشیدن١٦:٢٩ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢آویختن و چنگ زدن ( ب )گزارش
5 | 1
اماهیدن١٦:٣٩ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢ورم کردن ( آ )گزارش
5 | 1
اماریدن١٦:٣٨ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢آماریدن = آماریدن : شمردن ( ن )گزارش
2 | 1
الاییدن١٦:٣٠ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢آلودن ( آ )گزارش
9 | 1
اماردن١٦:٣٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢آماردن = آماریدن : شمردن ( ن )گزارش
5 | 1
الیزیدن١٦:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢لگد و جفتک زدن ( ب )گزارش
5 | 0
الیزدن١٦:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢لگد زدن ، جفتک زدن ( ب )گزارش
2 | 1
الیدن١٦:٣٤ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢گناه کردن و لرزیدن ( ن، س )گزارش
5 | 1
اگندن١٦:٢٨ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢آگندن = آگنیدن : آلوده کردن ( ب )گزارش
2 | 1
الیختن١٦:٣٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢۱. لگد زدن ۲. جستجو ( ن، س )گزارش
2 | 1
الفتیدن١٦:٣١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢آشفتن ( ن، س )گزارش
2 | 1
الودن١٦:٣٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢آلوده کردن ( ب )گزارش
2 | 1
الفتن١٦:٣١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢آشفتن ( ب )گزارش
5 | 1
اگیندن١٦:٣٠ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢آگندن و پر ساختن ( آ )گزارش
2 | 1
اگوشیدن١٦:٢٩ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢آغوشیدن ( ب )گزارش
2 | 1
اگنیدن١٦:٢٨ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢آگنیدن = آگندن : آلوده کردن ( ب )گزارش
2 | 0
اگشتن١٦:٢٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢آغشتن و آلودن ( از آگشته )گزارش
2 | 1
اگستن١٦:٢٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢بستن ( ع )گزارش
5 | 0
اگاهیدن١٦:٢٤ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢آگاه کردن ( آ )گزارش
2 | 1
اکندن٢٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٣آلودنگزارش
7 | 0
اغشتن٢٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٣آلوده کردن ( آ )گزارش
5 | 1
اگاهانیدن٢٣:١٣ - ١٣٩٨/٠٢/١٣آگاه کنانیدن ( ب )گزارش
7 | 0
اکیشیدن٢٣:١٢ - ١٣٩٨/٠٢/١٣۱. آویختن ۲. چنگ زدن ۳. پیچیدن ( ب )گزارش
2 | 1
اغیشیدن٢٣:٠٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٣بغل کردن ( ن، س )گزارش
5 | 0
اکنیدن٢٣:١١ - ١٣٩٨/٠٢/١٣۱. آلوده کردن ( آلودن ) ۲. پر ساختن ( ن، س )گزارش
5 | 0
اغستن٢٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/١٣پر کردن ( ب )گزارش
5 | 1
اغالیدن٢٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/١٣برانگیختن ( ب )گزارش
7 | 0
اکستن٢٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٣۱. بستن ۲. آلودن ۳. آویختنگزارش
5 | 1
اغارانیدن٢٢:٥٩ - ١٣٩٨/٠٢/١٣۱. حرکت کردن ۲. به پایین انداختن ( ن، س )گزارش
5 | 1
افندیدن٢٣:٠٩ - ١٣٩٨/٠٢/١٣جنگ و دشمنی کردن ( ب )گزارش
12 | 0
اغیشتن٢٣:٠٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٣در بغل گرفتن ( ن، س )گزارش
5 | 0
اغوشیدن٢٣:٠٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٣در بغل گرفتن ( ن، س )گزارش
9 | 0
اغندن٢٣:٠٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٣آگندن و آلودن ( آ )گزارش
5 | 0
اغشتانیدن٢٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٣تر و آلوده کنانیدن ( ن، س )گزارش
5 | 0
اغالشتن٢٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/١٣فراهم ساختن و انبار کردن ( ن، س )گزارش
7 | 0
اغاشتن٢٣:٠٢ - ١٣٩٨/٠٢/١٣فراهم ساختن ( ن، س )گزارش
2 | 1
اغازیدن٢٣:٠١ - ١٣٩٨/٠٢/١٣آغاز کردن ( ب )گزارش
7 | 1
اغاردن٢٣:٠٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٣آغاردن = آغاریدن : خیس کردن و سیراب کردن ( ب )گزارش
5 | 0
اشوردن٢٢:٥٩ - ١٣٩٨/٠٢/١٣سرشتن و خمیر کردن ( ب )گزارش
7 | 0
اشوبیدن١٢:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/١١مضطرب و پریشان شدن ( آ )گزارش
2 | 1
اشفتن١٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠٢/١١پریشان و مضطرب شدن ( ب )گزارش
5 | 0
اشمیدن١٢:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/١١آشامیدن ( آ )گزارش
5 | 1
اژندیدن١٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٢/١١آجیده کردن ( ب )گزارش
5 | 0
اشکوخیدن١٢:٣٤ - ١٣٩٨/٠٢/١١بانگشت پای ایستادن و لیز خوردن ( ل )گزارش
5 | 0