برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کهنگی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دسته دنده خودرو ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

2 دسته چراغ راهنما خودرو ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

3 زیر پائی خودرو ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

4 گل شب بو ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

5 نوعی گل از خانواده زنبق ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

6 پرواز (شناور بودن ) در هوا با لباس مخصوص که با باز بودن دستها حالت بال دارد . ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|