برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر حسین.گ

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آب در هاون سائیدن ١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

2 آسمان را به زمین دوختن١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

3 کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی ١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

4 زیره به کرمان بردن

١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

5 همرنگ جماعت شدن١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

6 یکی به میخ و یکی به نعل زدن ١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

7 مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید ١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

8 شبح ١٣٩٦/٠٧/٠٧
|