برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Alisa joon

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فرض کردن.
خیال کردن.
تصور کردن.

١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

2 تعجب کرد.
حیرت زده شد.
شوکه شد.
١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

3 لا اقل. ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

4 پیدا کردن ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

5 متضاد:last day ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

6 مترادف:نو .جدید.
متضاد:old.
١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

7 بی عیب و نقص.بسیار خوب.ایده آل.کامل.عالی. ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

8 همین جا ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

9 چیزی که در هوا پرواز می کند و نیش می زند.
یعنی پشه
١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

10 مگس ها ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|