برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سلما سخاوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ساده ...زحمت کش ... خوش قلب... صادق...دارای قدرت تشخیص درست ...سلامت.. دلسوز ١٣٩٧/٠٤/٠٣
|

2 راستش اسم خواهر من سحره به نظر من سحر نامی زیبا به معنای سپیده دم است ١٣٩٧/٠٤/٠٣
|

3 تحسین شده و نیکو کار ١٣٩٧/٠٤/٠٣
|