برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

طاها تمسکی

.just an english student in learning status

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در برخی متون میتواند به معنای به آرامی و یا بی احتیاط از کنار چیزی رد شدن باشد. ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

2 به معنای انتقال در فیزیک میباشد.
برای مثال:
همانطور که میدانیم اختلاف دما بین دو جسم سبب انتقال انرژی از یک جسم به جسم دیگر میشود. هم چنین اختل ...
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

3 بی تقصیر و گناه نشان دادن، تصدیق، دلیل آوردن و... ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

4 از نظر اخلاقی، در دیدگاه اخلاقی
١٣٩٨/١٢/٠٨
|

5 کار دونفره برای این کلمه بهتره ، من خودم تو امتحان زبان مدرسه نوشتم کار گروهی، معلممون غلط گرفت.
از طرفی دیگه هم pair به معنای جفت هست .
١٣٩٨/١٠/١٠
|

6 یار ، دلبر ، معشوقه ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

7 در واقع... ، به معنای دیگرانگونه است ، درواقع چنین است ، عملا یعنی ..
I.e. and e.g. are both Latin abbreviations. E.g. stands for exempli gratia a ...
١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

8 شبیه به رفتار و اخلاق کسی عمل کردن .

عکس العمل شبیه به فرد یا افرادی که از رفتار آنها خوشتان می آید.
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

9 نشان دادن ، مسجل کردن ، قبولاندن
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

10 ford motor company �مارک ماشین� ، آبنما ، قسمت کم عمق رودخانه
١٣٩٨/٠٦/١٢
|

11 showing a willingness to allow the existence of opinions or behavior that one does not necessarily agree with ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

12 تنگ چشم ، بخیل، تنگ نظر ، خسیس � برای صفت �
معنی دادن ، منظور داشتن � فعل �
١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

13 بلندپرواز ، جاه طلب
having or showing a strong desire and determination to succeed
١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

14 کارشناس ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

15 a lamp projecting a narrow, intense beam of light directly on to a place or person, especially a performer on stage
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

16 با اعتماد به نفس
trusting in one's abilities, qualities, and judgment
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

17 a Chinese steamed bread roll with a filling of meat or vegetables ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

18 for a short time; fleetingly
using few words; concisely
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

19 a period of time when you do not work because of illness or holidays, or because your employer has given you permission to do something else ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

20 to cause someone to lose energy and enthusiasm, either from stress or because the person is working too hard: They asked her to slow down because the ... ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

21 a family which extends beyond the nuclear family to include grandparents and other relatives ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

22 خشن ، رفتار نامتعاف ، بد اخلاق ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

23 شخصیت ، هویت ، اخلاق ، رفتار ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

24 نشان دادن ، مدرک بر علیه چیزی ، ثابت کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

25 برنامه یا کلاس آنلاین خصوصی در وسایل الکترونیکی مانند کامپیوتر . ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

26 آدمی که هرغذایی را نمیخورد و در زمینه غذا سخت پسند است ، آدم بد غذا ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

27 مانتو ، لباس بلند و شیک زنانه ، لباس گشاد و بلندی که ملکه ها میپوشند یا لباس خواب مجلل ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

28 ابریشمی ، نج ابریشمی یا جنس اریشم ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

29 a passenger in a car who gives the driver unwanted advice
کمک راننده
١٣٩٨/٠٤/١١
|

30 A drama school, stage school or theatre school is an undergraduate and/or graduate school or department at a college or university ١٣٩٨/٠٤/١١
|

31 کنایه از روزگار آتش افروز
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

32 چند شکل بودن
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

33 آن که هنگام روی دادن امری حضور دارد - گواه ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

34 فامیل ها - افرادی که مثل هم هستند - همانند ها - شبیه به هم ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

35 مقید بودن ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

36 در بعضی از متن ها به معنی بیرون کشیدن می باشد ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

37 اصطلاح : مثل آب خوردن
بسیار آسان
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

38 abbreviation for do-it-yourself: the activity of decorating or repairing your home, or making things for your home yourself, rather than paying someo ... ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

39 یا - حتی - شاید - بجای ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

40 the person responsible for assigning roles in a film or play ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

41 پرخاش � ریخته گری کردن � ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

42 کارشناسان ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

43 nervation ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

44 مراسم ها و رسم های هندو ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

45 فیلم گریه آور / فیلم احساساتی ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

46 Animation is a dynamic medium in which images or objects are manipulated to appear as moving images. In traditional animation, images are drawn or pa ... ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

47 لازم به ذکر نیست ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

48 عمومیت دادن،عمومیت ١٣٩٧/٠٦/١١
|

49 روستانشینان و مناطق روستایی ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

50 ممنوعیت / منع کردن / جلوگیری / قانونی که کاری را ممنوع ویا در آن منطقه اجبار میکند ١٣٩٧/٠٦/١٠
|