برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Anis.es

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 I got a joke ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

2 Getoff of tge Devil ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

3 گندزدی،به باد دادی ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

4 آن را نابود و متلاشی کرد ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

5 a job in a company ١٣٩٧/١١/٢٩
|

6 invent sth, often sth that is not true ١٣٩٧/١١/٢٩
|

7 باتجربه ١٣٩٧/١١/٢٨
|

8 چند سال ١٣٩٧/١١/٢٨
|

9 طراحی کردن ١٣٩٧/١١/٢٨
|

10 مونس وهمدم دل های بی تاب ١٣٩٧/١١/٢٨
|

11 study sth as your mian subject at college or university ١٣٩٧/١١/٢٨
|

12 more or less ١٣٩٧/١١/٢٣
|

13 send out TV or radio programs,electronic singnals ,etc ١٣٩٧/١١/١٧
|

14 منقبض شدن ١٣٩٧/١١/١٦
|

15 در زبان ترکی به معنای عید ١٣٩٧/١١/١٥
|

16 در زبان ترکی به معنای شیر درنده است ١٣٩٧/١١/١٥
|

17 کارشناس ١٣٩٧/١١/١٥
|