برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی صادقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اوریون که بر اثر ایجاد هنجار هایی در برخی دد رخ میدهد ١٣٩٧/١٠/١١
|

2 کریم و مقدس هر دوتا میشه ١٣٩٧/١٠/١١
|

3 خواندن قرآن کریم ١٣٩٧/١٠/١١
|