اسم پسر ارمنی

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

سواک/savak/

رفتار نرم و آهسته، رفتار نرم


پسر

ارمنی
آنوش/ānuš/

بی مرگ، جاوید، جاویدان، از پایتختهای قدیم ارمنستان


پسر، دختر

ارمنی
رازمیک/razmik/

رزم آور


پسر

ارمنی
زارمیک/zarmik/

همخون، فامیل


پسر

ارمنی
زاون/zaven/

یاری دهنده


پسر

ارمنی
سوادا/sevada/

سیاه


پسر

ارمنی
آرارات

نام کوهی در آذربایجان که بنا به روایتی کشتی نوح بر روی آن قرار گرفت


پسر

ارمنی
آرتوش/artosh/

از نامهای باستانی ارمنی


پسر

ارمنی
سوان

نام دریاچه ای در ارمنستان


دختر، پسر

ارمنی
مانوک/manuk/

نوزاد


پسر

فارسی، ارمنی
گارنیک/garnik/

پری کوچک


پسر

ارمنی
گاسپار/gaspar/

نام یک دانشمند است


پسر

ارمنی
مارتیک/martik/

رزم آور، جنگجو


پسر

ارمنی
ماسیس

نام کوه آرارات


پسر

ارمنی
نوروان/norvan/

نور تازه


پسر

ارمنی
واروژ/vaaroozh/

آغاز یک زندگی


پسر

ارمنی
واروژان/varuzhan/

کبوتر نر


پسر

ارمنی
ویگن/vigen/

پیروزمند، بیژن


پسر

ارمنی
اردشام/ardsham/

ارشام، پسر ارتاسس دوم و برادر تیگران اول از سلسله اشکانیان ارمنستان


پسر

ارمنی
آریس/aris/

ﺩﺧﺘﺮﻯ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮوﺱ زﯾﺒﺎﺳﺖ، برزگر


پسر

ارمنی
اونیک/unik/

مطیع خدا


پسر

ارمنی
تیگران/tigran/

خوب و پسندیده، نام پادشاه ارمنستان و داماد مهرداد ششم، نام یکی از سرداران خشایار پادشاه هخامنشی


پسر

ارمنی
لوکاس/lukas/

نام یکی از حواریون حضرت مسیح ( ع )


پسر

ارمنی
وارتان/vartan/

نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی


پسر

ارمنی

تاریخی و کهن
کارو/karo/

راهنما


پسر

ارمنیانتخاب اسم با حرف

برچسب ها

اسماسم پسراسم دختر