اسم آشوری

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

رومینا/rominā/

صیقلی، پاک و پاکیزه، زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده، پاک و پاکیزه کرده


دختر

فارسی، آشوری
سارو/sāru/

نام پرنده ای سیاه رنگ در هندوستان که مانند طوطی سخن گو است، طوطی، ( = ساروک ) نام پرنده ای سیاه رنگ ...


پسر

ترکی، کردی، فارسی، آشوری

پرنده
رامینا/rāminā/

منسوب به رامین، دختر خوشحال و با نشاط، ( رامین، الف ( نسبت ) )، دخترِ طربناک، ( رامین + الف ( نسبت ...


دختر

فارسی، آشوری
تامارا/tāmārā/

درخت خرما، نام همسر یهودا ( چهارمین پسر حضرت یعقوب ( ع ) )، ( اَعلام ) نام عروس یهودا [چهارمین پسر ...


دختر

عبری، آشوری

مذهبی و قرآنی، طبیعت
آشور/āšur/

گوشه ای در دستگاه های ماهور، نوا و راست پنجگاه، رب النوع مورد پرستش مردم کشور آشور، ( در قدیم ) آشو ...


پسر

فارسی، آشوری

هنری
سوریا/suriyā/

سوری، ثریا، الف ( اسم ساز ) )، ( سوری + الف ( اسم ساز ) )


دختر

سانسکریت، آشوری
آتورینا/aturina/

متحول کننده، تغییر دهنده، مشتق از واژه آشور که با گذشت زمان ش به ت تبدیل شده است


دختر

فارسی، آشوری
آدارایل/adarayl/

خداوند یاریگر


پسر

فارسی، آشوری
ادرینا

تکیه گاه


دختر

آشوری
آدورینا/adorina/

کمک کننده، یاری دهنده، آدور، مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی


دختر

فارسی، آشوری
آشورینا/ashurina/

تغییر دهنده، منسوب به آشور، برهم زننده، نام دومین فرزند سام که نینوا را بنا نهاد


دختر

فارسی، آشوری
آشینا/ashina/

قوی، قدرتمند، نیرومند، زورمند


پسر

فارسی، آشوری
بانیپال/banipal/

نام بزرگترین پادشاه آشور


پسر

فارسی، آشوری

تاریخی و کهن
پاتیرا/patira/

فراوانی


پسر

فارسی، آشوری
تارمیتا/tarmita/

بنیان، اساس


دختر

فارسی، آشوری
تامیما/tamima/

منزه، پاک


دختر

فارسی، آشوری
رامسینا/rāmsinā/

رامسین، سازنده و نوازنده، ا ( پسوند نسبت ) )، منسوب به رامسین، نام یکی از خدایان آشور


دختر

فارسی، آشوری
رامیلا/ramila/

خدای بزرگ


دختر

فارسی، آشوری
ساورا/savra/

امید


پسر

فارسی، آشوری
ساورینا/savrina/

امید


دختر

فارسی، آشوری
آدورا/adora/

کمک کننده، مددکار، مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی


پسر

فارسی، آشوری
اشتار/eshtar/

الهه عشق و برکت


دختر

فارسی، آشوری
بارسین/bārsin/

منسوب به پارس، ایرانی، ( = فارسین، پارسین )، ( اعلام ) ( فارسینج، فارسین ) نام روستایی در شهرستان ه ...


پسر

فارسی، آشوری

تاریخی و کهن
داورا

دشت


پسر

آشوری
سابرینا/sabrina/

بشارت و مژده، مژده، بشارت


دختر

فارسی، آشوری
شارایل/sharayl/

خدای پادشاه


پسر

عربی، آشوری
شاروسین/sharosin/

پادشاه مقدس


پسر

فارسی، آشوری
شارونا/sharuna/

سرزمین پربار و حاصلخیز


پسر، دختر

فارسی، آشوری
شامیرام/shamiram/

نامش بلند باد


دختر

فارسی، آشوری
شاهارا/shahara/

حافظ شبهای روزه داران


پسر

فارسی، آشوری
شایرایا

ستاره ناهید


پسر

آشوری
شمینه

حاصلخیز، برکت یافته


پسر

آشوری
شیرات/shirat/

آواز، ترانه


دختر

فارسی، آشوری
صدیده/sadideh/

مهم


پسر

فارسی، آشوری
نادینوس/nadinus/

شاه بابل


پسر

فارسی، آشوری
نازانتا/nazanta/

عشوه گر، طناز


دختر

فارسی، آشوری
ناهیرا/nahira/

روشنایی و نور، روشنایی، نور


دختر، پسر

فارسی، آشوری
وادا/vada/

مکان مقدس


پسر

فارسی، آشوری
یادا/yada/

نشان


پسر

فارسی، آشوری
روما/roma/

آسمان


دختر، پسر

فارسی، آشوری
سمیرامیس/semiramis/

ملکه آشور و بابل که گویند، ملکه افسانه ای آشور که به زیبایی و دانایی معروف است و باغهای معلق را همس ...


دختر

فارسی، آشوری
مارتین/martin/

رهبر


پسر

فارسی، آشوری
وردین

گلهای بسیار


پسر

آشوریانتخاب اسم با حرف

برچسب ها

اسماسم پسراسم دختراسم پسر آشوریاسم دختر آشوری