برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

ملکشاه

معنی ملکشاه در لغت نامه دهخدا

ملکشاه. [ م َ ل ِ ] (اِخ ) دهی از بخش سنجابی است که در شهرستان کرمانشاهان واقع است و 120 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

ملکشاه. [ م َ ل ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان سرولایت است که در بخش سرولایت شهرستان نیشابور واقع است و 197 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

ملکشاه. [ م َ ل ِ ] (اِخ ) ابن تکش خوارزمشاهی ، ملقب به ناصرالدین که از جانب پدر در خراسان حکومت داشت و به سال 627 هَ.ق. در همانجا درگذشت. و رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 638 و طبقات سلاطین اسلام ص 162 شود.

ملکشاه. [ م َ ل ِ ] (اِخ ) ابن محمودبن محمدبن ملکشاه بن الب ارسلان سلجوقی. از سلاجقه ٔ عراق. وی بعد از عمش مسعودبن محمدبن ملکشاه به سلطنت رسید، اما به علت بی کفایتی و افراط در در باده خواری و لهو و لعب پس از چهار ماه پادشاهی از سلطنت خلع شد و برادرش محمدبن محمود به جای او به تخت پادشاهی نشست. وی در 32 سالگی به سال 555 هَ. ق. در اصفهان درگذشت. و رجوع به تاریخ ابن الاثیر ج 11 ص 118 و تاریخ گزیده صص 466 - 468 و طبقات سلاطین اسلام و حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 526 شود.

ملکشاه. [ م َل ِ ] (اِخ ) (... سلجوقی ) نام پدر سلطان سنجر است که پادشاه خراسان بود. (برهان ). نام پادشاهی... از سلجوقیان که نظام نام وزیری داشت که بسیار سخی و کریم الطبع بود. (غیاث ) (آنندراج ). جلال الدین ابوالفتح حسن ملکشاه بن محمد الب ارسلان سلجوقی (445 - 485 هَ. ق.) به سال 465 هَ. ق. پس از کشته شدن پدرش الب ارسلان به سلطنت رسید و زمام امور مملکت را به دست خواجه نظام الملک سپرد و او را به اتابک ملقب ساخت. در ابتدای پادشاهی وی عمادالدوله قاورد عمش به ادعای سلطنت برخاست و عازم تسخیر ری و بلادجبل شد، اما ملکشاه بر قاورد دست یافت و به صوابدید نظام الملک او را بکشت. در سال 470 هَ. ق. برادر خود تتش ، ملقب به تاج الدوله را مأمور فتح شام کرد و او به سال 472 هَ. ق. دمشق را بگشود و سلسله ٔ سلاجقه ٔ شام را تأسیس کرد. در سال 477 هَ. ق. برای سرکوبی شرف الدوله ٔ عقیلی لشکر به سوی او فرستاد. این سپاه اگرچه امیر موصل را منهزم و محصور کردند، اما ملکشاه به علت انقلاب خراسان و عصیان برادرش تکش با شرف الدوله صلح کرد و او را همچنان در بلاد خود ب ...

ملکشاه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید
یکی از پادشاهان سلجوقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ملکشاه   • مفهوم ملکشاه   • تعریف ملکشاه   • معرفی ملکشاه   • ملکشاه چیست   • ملکشاه یعنی چی   • ملکشاه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ملکشاه

کلمه : ملکشاه
اشتباه تایپی : lg;ahi
عکس ملکشاه : در گوگل

آیا معنی ملکشاه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )