برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1398 100 1

قطر

/qatar/

مترادف قطر: پهنا، ستبرا، ضخامت، کلفتی، خطه، سرزمین، ناحیه، کرانه

برابر پارسی: کلفتی، ستبر، کرانه، کران، ترامون

معنی قطر در لغت نامه دهخدا

قطر. [ ق َ ] (ع مص ) دوختن جامه را. || قطران مالیدن شتر را. || چکیدن. || چکانیدن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). اصمعی گوید: متعدی و لازم هر دو استعمال میشود. و ابوزید گوید: به خودی خود متعدی نشود بلکه به وسیله ٔ همزه ٔ باب اِفعال گویند: اقطره اﷲ. (اقرب الموارد). || گرفتن و بازداشتن. || پس ِ یکدیگر کردن شتران را و یک رشته نمودن. || نیک بر زمین افکندن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || اسهال گرفتن. (اقرب الموارد). گویند: قطرت است فلان ؛ مصلت ، ای اسهلت. (اقرب الموارد).

قطر. [ ق َ ] (ع اِ) باران. || آنچه بچکد. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

قطر.[ ق ِ ] (ع اِ) مس ، یا مس گداخته ، یا نوعی از مس. || نوعی از چادر و جامه که آن را قطریة خوانند. || مال. گویند: بذرت قطر ابی ؛ یعنی خوردم مال پدر خود را. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

قطر. [ ق ُ ] (ع اِ) کرانه. (منتهی الارب ). ناحیه و جانب. ج ، اقطار. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || اَگَر (اَکَر) که از وی بخور سازند. (منتهی الارب ). العود الذی یتبخر به. (اقرب الموارد). گویند: وجدت ریح القطر. (اقرب الموارد). رجوع به قُطُر شود. || اقلیم. (اقرب الموارد): قطر شام و نحو آن ؛ اقلیمی است که در آن واقع است. (اقرب الموارد).
- قطر دائره ؛ خطی باشد مستقیم که بر مرکز دائره گذر کند و از دو جهت به محیط رسد و به ضرورت این قطر دایره را به دو نیم کند راست ، پس نیمی از دائره شکلی باشد که یک نیمه از محیط و قطر به وی محیط باشند. (جهان دانش ص 8).
- قطر ظل (اصطلاح ریاضی ) ؛ از خطوط مثلثاتی و برابر است با عکس کسینوس یا
جیب تمام یا نسبت OM بر روی OP و مقدار آن برابر است با طول OT درصورتی که زاویه ٔ کوچکتر از 90 درجه باشد یعنی برابر خطی است که مبداء آن نقطه ٔ O و منتهای آن محل برخورد این خط با محور ظل میباشد.
در تاریخ ریاضیات آمده است که در اواخر قرن دهم م. ابوالوفاءاز روی سایه ٔ میله ٔ افقی به تعریف ظل نائل شده و قطر ظل که معمولاً به کپرنیک نسبت داده شده است و هم چنین دستور بسط: (جیب مجموع و یا تفاضل دو زاویه ) نیز از اوست. ابوالوفای بوزجانی مذکور (940-998 م.) از بزرگترین ریاضیون و منجمین قدیم است و بسیاری ...

معنی قطر به فارسی

قطر
شبه جزیره ایست در خلیج فارس که از مغرب بعربستان سعودی محدود است ۲٠٠٠ کیلومتر مربع مساحت و ۱٠٠/٠٠٠ تن سکنه دارد و آن شیخ نشینی است که زمانی تحت الحمایه انگلستان بود . در این سرزمین واحه هایی است که در آنها خرمای خوب بعمل می آید و در سواحل دریا هم ماهی صید میشود در سال ۱۹۴۹ م . در منطقه دخان باستخراج معادن نفت پرداختند . پایتخت آن [ دوحه ] است.
اقلیم، ناحیه، جانب، کرانه، به معنی کلفتی چیزی، قطردائره: خط مستقیمی که ازمرکزدائره بگذرد
( اسم ) ۱ - ناحیه خطه سرزمین : و هر یک را با امینی متدین از قبل دیوان اعلی نامزد قطری از اقطار ممالک نمود ۲ - اقلیم ۳ - کرانه جمع : اقطار ۴ - الف - هر خطی مستقیم که از مرکز دایره بگذرد و محیط دایره را در دو نقطه قطع نماید و دایره را به دو قسمت متساوی تقسیم کند . ب - هر سطحی مستوی که از مرکز کره بگذرد و کره را به دو قسمت متساوی تقسیم کند .
[main diagonal, principal diagonal] [ریاضی] برای ماتریسی مربعی، قطری که از گوشۀ چپ بالایی تا گوشۀ راست پایینی ماتریس امتداد دارد
قاموسی است بعربی و آن مختصر [ محیط المحیط ] است که بستانی مولف اصل کتاب آن را در بیروت دد ۲ مجلد بچاپ رسانیده .
[diameter outside bark, DOB] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] قطر ساقۀ درخت یا سطحِ مقطع بینه شامل بخش چوبی و پوست
[diameter at breast height, diameter breast height] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] قطر درخت در ارتفاع برابر سینۀ شخص اندازه گیر که به طور قراردادی در فاصلۀ یک متروسی سانتی متری از سطح زمین در نظر گرفته می شود
[diameter inside bark, DIB] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] قطر بخش چوبی ساقۀ درخت یا سطحِ مقطع گِرده بینه بدون احتساب پوست
...

معنی قطر در فرهنگ معین

قطر
(قِ) [ ع . ] (اِ.) مس ، مس گداخته .
(قُ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - ناحیه ، اقلیم . ۲ - خطی که از مرکز دایره بگذرد و دو برابر شعاع است . ۳ - ضخامت هر چیز. ج . اقطار.
( ~ .) [ ع . ] ۱ - (اِ.) باران ، آن چه بچکد، واحد: قطره . ۲ - (مص ل .) چکیدن . ۳ - (مص م .) چکاندن . ج . قطار.

معنی قطر در فرهنگ فارسی عمید

قطر
۱. خطی که دو رٲس غیر مجاور یک چندضلعی را به هم وصل می کند.
۲. خطی که از وسط دایره می گذرد و آن را به دو نیم تقسیم می کند.
۳. کلفتی، ضخامت.
۴. جانب، کرانه.
۵. اقلیم، ناحیه.
۱. باران.
۲. آنچه بچکد.
۱. مس.
۲. مس گداخته.
۳. نوعی مس.
۴. نوعی برد یمانی.

قطر در دانشنامه اسلامی

قطر
امیرنشین قطر شبه جزیره ای یکی از شیخ نشین های حاشیه جنوبی خلیج فارس و از کشورهای اسلامی می باشد.
امیرنشین قطر شبه جزیره ای است که از سمت جنوب به خاک اصلی شبه جزیره عربستان متصل بوده و از سمت شمال در داخل خلیج فارس پیش روی کرده است. مساحت این کشور معادل کیلومتر مربع و جمعیت آن حدود نهصد هزار نفر است. پایتخت آن شهر دوحه و واحد پول ریال قطری است.قطر به سبب جمعیت و وسعت کم از عمق استراتژیک برخوردار نیست اما به دلایلی چون برخورداری از ذخایر قابل توجه گاز، قرار گرفتن در قلب منطه خلیج فارس و امکان دسترسی آسان به دو طرف خلیج فارس، همسایگی با عربستان و نزدیکی با ایران و به دلیل قرار گرفتن در مرکز خلیج فارس که این کشور را به مکان مناسبی جهت استقرار نیروهای نظامی خارجی و نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس تبدیل کرده است، از اهمیت استراتژیک برخوردار است.
رژیم سیاسی
در حال حاضر خاندان «آل ثانی» بر این کشور حکمرانی می کنند و پیش از آنان خاندان «آل خلیفه» حکمرانان قطر بودند. قطر در سال به قلمرو امپراتوری عثمانی ضمیمه شد اما در سال میلادی که خاندان آل ثانی در این سرزمین روی کار آمدند، انگلیسی ها بر این سرزمین تسلط یافتند. خاندان آل ثانی در سال قراردادی را با انگلیسی ها امضاء کردند که این سرزمین را کاملا در سلطه انگلیسی ها قرار داد. با تصمیم انگلستان در سال مبنی بر خارج کردن نیروهای خود از خلیج فارس و شرق کانال سوئز، قطر خواستار اتحاد با بحرین و امارات عربی متحده شد. اما این مذاکرات به جایی نرسید و سرانجام قطر در سال اعلام استقلال کرد.رژیم سیاسی این کشور سنتی و موروثی است و امیر با تصمیم و اجماع بزرگان خاندان سلطنتی انتخاب می شود. امیر، رئیس کشور و حکومت است و بر تمامی قوا ریاست و نظارت دارد. از سوی دیگر، شورای مشورتی (مجلس) بر هیات وزیران نظارت می کند و هیات وزیران در برابر امیر مسئول و پاسخگو است. امیر بر ساختار قضایی کشور نیز نظارت کامل دارد. انتخاب نخست وزیر، عزل و نصب تمامی عضو شورای مشورتی و اعضای هیات وزیران، عزل و نصب فرماندهان عالی نظامی و مقامات عالی قضایی، صدور فرمان ها و امضاء تمام معاهدات نیز به عهده امیر است. بدین ترتیب به نظر می رسد ساختار حکومتی قطر بر پایه ی اختلاط قوا استوار باشد.تا پیش از روی کار آمدن ...

قطر در دانشنامه ویکی پدیا

قطر
مختصات: ۲۵°۱۸′ شمالی ۵۱°۳۱′ شرقی / ۲۵٫۳۰۰°شمالی ۵۱٫۵۱۷°شرقی / 25.300; 51.517
۲۵٪ هندی
۱۷/۳٪ نپالی
۱۲/۱٪ قطری
۱۰/۷٪ بنگلادشی
۱۰٪ فیلیپینی
۵/۶٪ سریلانکایی
۴/۸٪ پاکستانی
۱/۳٪ ایرانی
۱۳/۲٪ دیگر
قَطَر با نام رسمی دولت قطر کشوری در جنوب غربی قاره آسیا در منطقه خاورمیانه و در شرق شبه جزیره عربستان، و در بخش جنوبی خلیج فارس واقع شده است. پایتخت آن، دوحه است. قطر مرز مشترک زمینی با عربستان سعودی، و مرز آبی با کشورهای ایران، کویت، عراق، عربستان، بحرین و امارات متحده عربی دارد.
قطر به صورت امارتی مطلقه و ارثی از میانه سده ۱۹ میلادی توسط خاندان آل ثانی فرمانروایی می شود. قبل از کشف نفت خام، قطر عمدتاً به خاطر شکار مروارید و تجارت دریایی شناخته می شد. این کشور تا سال ۱۹۷۱ تحت الحمایه بریتانیا بود. پس از استقلال در سال ۱۹۷۱ به سبب درآمدهای سرشار نفتی و گاز طبیعی، این کشور تبدیل به یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه شد. تمام موقعیت های حساس حکومتی در قطر توسط خاندان آل ثانی یا افراد نزدیک آنان اداره می شود. این کشور از سال ۱۹۹۲ روابط نظامی گسترده با ایالات متحده دارد.
قطر دارای ذخایر گسترده گاز طبیعی است. مجله فوربز قطر را ثروتمندترین کشور جهان معرفی کرده است. قطر بالاترین شاخص توسعه انسانی بین کشورهای جهان عرب را داراست. این کشور بالاترین درآمد سرانه را در جهان دارد.
عکس قطر
قَطَر نام یک کشور عربی است. قطر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
قطر سوراخ یکی از اصطلاحات در فناوری موتور خودرو
در هندسه قطر یا ترامون (به انگلیسی: Diameter) یک دایره هر پاره خطی است که از مرکز آن دایره بگذرد و دو سر آن روی محیط دایره باشد. به این معنی هر دایره بینهایت قطر دارد. در استعمال جدیدتر، کلمهٔ قطر به طول قطر دایره اشاره دارد. قطر دایره بزرگ ترین وتر آن د ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

قطر در دانشنامه آزاد پارسی

قَطَر
قَطَر
قَطَر
قَطَر
موقعیت. امیرنشین قطر در کرانۀ جنوبی خلیج فارس، در شبه جزیرۀ قطر، و در آسیای غربی جای دارد. به جز از سمتِ جنوب که با امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی هم مرز است، پیرامون آن را آب فراگرفته است. این کشور ۱۱,۴۳۷ کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر دوحه است.سیمای طبیعی. شبه جزیرۀ قطر، که کشوری با همین نام را شامل شده است، با درازای ۲۵۵ کیلومتر و پهنای متوسط ۷۰ کیلومتر، شنزاری هموار است با تپه ماهورهایی در غرب که ارتفاع آن ها از ۱۰۰ متر تجاوز نمی کند. جزیره های کوچکی در آب های ساحلی آن وجود دارد، که جزیرۀ هالول مهم ترین آن هاست و مخازن نفت و پایانه های صدور نفت قطر در همین جزیره قرار دارد. قطر به هشت استان تقسیم می شود و شهرهای مهم آن عبارت اند از دوحه، مدینةالشمال، قویریه، جمالیه، خور، ام سلال محمد، روضةالرشید، ریان، و وکْره. اقلیم آن گرم و شرجی است و فقط در زمستان بارندگی دارد. تابستان های این کشور بسیار گرم و مرطوب است و زمستان های آن شب های آرام و نسبتاً مطبوعی دارد. روییدنی های قطر منحصر به گیاهانی است که در مقابل خشکی و گرما و کم آبی مقاوم اند و کشتزارهای آن به باریکه هایی از ساحل دریا محدود می شود. موجوداتی از گونۀ خزندگان و حشرات و جانوران خاص بیابان های گرم و خشک، مانند موش صحرایی، مار، بزمجه و امثال آن، حیات وحش این کشور را تشکیل می دهند.
اقتصاد. منبع اصلی درآمد قطر را گاز طبیعی، نفت، و فرآورده های آن تشکیل می دهند؛ صنایع آن کاملاً به این ماده وابسته است و پالایش نفت و گاز، پتروشیمی، و کودهای شیمیایی از فرآورده های صنعتی این کشور است. به کارگیری فن آوری نوین، لوله کشی و انتقال آب شیرین از زیر دریا و تبدیل آب دریا به آب شیرین، و احداث شبکه های آبرسانی که در خدمت کشاورزی به کار گرفته شده و تا حد بسیاری میوه و سبزیجات مورد نیاز داخلی را تأمین می کند. سرمایه گذاری در صنعت شیلات، این رشته را نیز متحول کرده است و آیندۀ امیدبخشی را نوید می دهد. با وجود تلاش های فراوانی که در زمینه های گوناگون اقتصادی به عمل آمده است، هنوز بسیاری از نیازمندی های داخلی این کشور، از قبیل مواد غذایی، دارو، پوشاک، کفش، ماشین آلات، و مواد خام از خارج وارد می شود. شبکۀ راه های زمینی قطر کیفیت مطلوبی دارد و فرودگاه بین المللی دوحه و ...

نقل قول های قطر

قَطَر با نام رسمی دولت قطر، کشوری مستقل در جنوب غرب آسیا که دربرگیرندهٔ شبه جزیرهٔ قطر در ساحل شمال شرقی شبه جزیرهٔ عربستان است.

ارتباط محتوایی با قطر

قطر در جدول کلمات

قطر
دوحه
قطر داخلی دهانه تفنگ
کالیبر
قطر لوله سلاح
کالیبر
بازیکن سابق تیم ملی فرانسه که مدتی نیز در الغرافه قطر بازی کرد
دسایی
عنوان دو نقطه در قطر بلند شکل بیضی
کانون
کم قطر و کم عرض
باریک

معنی قطر به انگلیسی

diagonal (اسم)
قطر ، دوگوشه ، قاطع دو زاویه

معنی کلمه قطر به عربی

قطر
قطر
قطر
طوق
نصف القطر

قطر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حمید نیک روان
در ریاضی: نیمساز ( گردی)
محمد حمید نیک روان
در ریاضی برای چند ضلعی ها : بُرش کُنجانه، کنجانه، کنج برش
قطر دایره: نیمساز گردی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قطر ریاضی   • کشور قطر   • دوحه قطر   • تعریف قطر   • قطر دایره   • شهر دوحه   • تور قطر   • بحرین   • معنی قطر   • مفهوم قطر   • معرفی قطر   • قطر چیست   • قطر یعنی چی   • قطر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قطر
کلمه : قطر
اشتباه تایپی : rxv
آوا : qatar
نقش : اسم خاص مکان
عکس قطر : در گوگل

آیا معنی قطر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )