برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1683 100 1
شبکه مترجمین ایران

علوم

/'olum/

مترادف علوم: حقایق، دانش ها، معارف

متضاد علوم: فنون

برابر پارسی: دانش ها

معنی علوم در لغت نامه دهخدا

علوم. [ ع ُ ] (ع اِ) ج ِ عِلم. دانشها. رجوع به علم شود :
علوم عالم دانم ولیکن اندر عصر
اگر دو مردم دانم بدان که نادانم.
مسعودسعد.
- علوم آثار علوی ؛ علم به افلاک و حرکات فلکی و آثار آنها، و امور و حوادث جوی و نجوم است. (فرهنگ علوم عقلی ص 411، از مصنفات باباافضل کاشانی ج 1 ص 73 رساله ٔ 5).
- علوم ابداعی ؛ صور علمیه ٔ حق است ، و جواهر مفارقه اند که صور علمیه ٔ خدایند. (فرهنگ علوم عقلی از رسائل ملاصدرا ص 242).
- علوم جزئیه ؛ علومی است که موضوعات آنها أخص از موضوع علوم دیگر باشد، چنانکه موضوع طب از موضوع طبیعی. (یادداشت مرحوم دهخدا).
- علوم زبان عربی ؛ دارای چهار رکن است و عبارتند از لغت ، نحو، بیان و ادب. و شناختن آنها برای اهل شریعت ضروریست زیرا مأخذ کلیه ٔ احکام شرعی از کتاب و سنت است که به زبان عرب میباشد. رجوع به هر یک از این علوم شود. (از ترجمه ٔ مقدمه ٔ ابن خلدون ج 2 ص 1161).
- علوم صوفیه ؛ علوم احوال است ، و احوال مواریث اعمال است. و تا کسی را معاملات ظاهر باک نباشد احوال باطن درست نباشد. (فرهنگ مصطلحات عرفا، از شرح تعرف ج 3 ص 71).
- علوم عقلی ؛ مسائلی است که برای انسان طبیعی است ازاینرو که وی دارای اندیشه است. و بنابراین دانشهای مزبور اختصاص به ملت معینی ندارد، و در نوع بشر از آغاز اجتماع و عمران طبیعی وجود داشته است و آنها را به نام علوم فلسفه و حکمت میخوانند ومشتمل بر چهار دانش است : نخست دانش منطق ، و آن علمی است که ذهن را از لغزش در فراگرفتن مطالب مجهول از امور حاصل معلوم ، محافظت میکند. دوم دانش طبیعی (فیزیک )، که بحث در محسوسات است ، مانند اجسام عنصری و موالید آنها از قبیل کان و گیاه و جانور و اجسام آسمانی و حرکات طبیعی یا نفسی و جز اینها. سوم علوم الهی (متافیزیک )، که بحث در امور ماورای طبیعت است ، مانندروحانیات. چهارم تعالیم (ریاضیات )، که بحث در مقادیر است ، و خود مشتمل بر چهار علم است : هندسه ، ارثماطیقی ، موسیقی ، هیئت. (از ترجمه ٔ مقدمه ٔ ابن خلدون ج 2 ص 1007). رجوع به هر یک از این علوم شود.
- علوم متعارفه ؛ مقدمات علوم مدونه است که به نفس خود ظاهر و آشکا ...

معنی علوم به فارسی

علوم
جمع علم
( اسم ) جمع علم دانشها . یا علوم ادبی ( ادبیه ) . علومی است که به کیفیت بیان معانی بصور مختلف آن از قبیل کتابت و خطابه و انشائ و شعر ارتباط داشته باشد . مهمترین این علوم عبارتند از : علوم خطیه علوم متعلق بالفاظ علوم متعلق به مرکبات و فروعی که دارد از قبیل علم امثال علم استعمالات الفاظ علم ترسل و غیره . یا علوم اعتقادیه . علوم شرعیه . یا علوم انسانی . علومی که موضوع آن ها به نحوی مربوط به انسان است و مانند ریاضیات قطعیت ندارد مانند علوم ادبی فلسفه هنرهای زیبا . یا علوم اوائل . علوم عقلیه . یا علوم بلاغت . تحقیق در قواعد فصاحت و بلاغت و بحث و نقد در اشعار و الفاظ است . یا علوم ( جلی جلیه ) علوم خفیه . یا علوم حکمی ( حکمیه ) علوم عقلیه . یا علوم خطی ( خطیه ) از فروع علوم ادبیه . که در کیفیت وضع خط و کتابت های امم مختلف و خط عربی و ادوات خط و قوانین کتابت و تحسین حروف و ترتیب حروف تهجی و وضع نقط و اعجام و تشکیل بسائط حروف و املای خط عربی و انواع مختلف آن و امثال این مسایل بحث می کند . یا علوم خفی ( خفیه ) . از لحاظی علوم را به دو قسمت تقسیم کرده اند : علوم جلیه علوم خفیه . علوم جلیه همان عملهایی است که بین طلاب علوم متداول بوده و هست . علوم خفیه یا علوم مکنونه یا علوم محتجبه علوم مستور است و از غیر اهلش مصون و حکما پیوسته در پنهان داشتن آنها مبالغه و اسرار داشته و دارند و حتی برای آنها هنرهایی وضع کرده اند و جهت نوشتن آنها خطهایی اختراع نموده اند که از خطهای مرسوم و معروف جداست . این علوم پنهانی را به پنج دسته تقسیم کرده اند : کیمیا لیمیا هیمیا سیمیا ریمیا . به ملاحظه حرف اول این پنج کلمه گفته اند کله سر یعنی همه آنها رمز است . یا علوم خمسه محتجبه . مراد کیمیا لیمیا هیمیا سیمیا و ریمیاست . یا علوم ذهنیه . علوم عقلیه . یا علوم شرعی . ( شرعیه ) علم شرائع علم نوامیس علوم اعتقادیه همه علومی که در دین اسلام و امور مربوط به آن سخن گوید و آن تقسیم می شود به : علم قرائت یا علم قرائت و فروع آن علم تفسیر و علم حدیث و فروع آن و علم فقه و فروع آن و علم کلام یا علوم عقلی ( عقلیه ) یا ذهنی ( ذهنیه ) یا حکمی ( حکمیه ) یا علوم اوائل همه علومی که با تعقل و استدلال سر و کار دارند و آنها عبارتند از همه انواع حک ...

معنی علوم در فرهنگ معین

علوم
(عُ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - جِ علم . ۲ - مجموعة علم های تجربی .

معنی علوم در فرهنگ فارسی عمید

علوم
= علم

علوم در دانشنامه اسلامی

علوم
منظور از علوم در این نوشته، دانش های بشری است که همواره مورد توجه اکید دین اسلام نیز بوده است.
آیین اسلام ارجی بسیار بر علم و طلب علم می نهد و آن را مقدمه ای برای کسب معرفتقلبی و تکامل روحی می داند. ترغیب و تشویق بی نظیر اسلام به طلب علم، موجب گشت تا مسلمانان با شور و شوق فراوان به دانش های گوناگون رو کنند و با فرهنگ و دانش دیگر ملل نیز آشنا گردند. فهم قرآن و راه یافتن به باطن این کتاب ژرف آسمانی، از مهم ترین رویکرد گسترده مسلمانان به علم بوده است. مسلمانان، علوم خویش را با پژوهش قرآنی و جست و جو در معانی و مفاهیم آیات قرآن آغازیدند. نخستین شهر مسلمانان که جنب و جوش علمی در آن پیدا شد، مدینه بود و نخستین مرکز علمی مسلمانان، مسجد بود. مسلمانان در مسجد می نشستند و درباره معانی قرآن و سنت و صفات خداوند متعال گفت و گو می کردند.نخستین معلم اسلام نیز شخص پیامبر اسلام (ص) بود.
تقسیم بندی علوم
دانشمندان مسلمان، با الهام از تأکیدهای دین اسلام بر یادگیری علوم و نیز با توجه به سیر تحولات و تطورات علوم در جامعه اسلامی، دسته بندی زیر را پیش کشیده و علوم را به چهار دسته تقسیم کرده اند:۱. علومی که موضوع آنها، اصول و فروع اسلام است و به قرآن و سنت استناد مستقیم دارند، مانند علم کلام و فقه؛۲. علومی که ابزار علوم دسته نخست اند، مانند منطق و اصول فقه؛۳. علومی که از کتاب و سنّت برنخاسته اند و دینی نیستند، ولی آموختن آنها برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان واجب است، مانند دانش سیاست و تجارت؛۴. علومی که جزو علوم پیش گفته نیستند؛ ولی به گونه ای راهی به میان مسلمانان یافته اند، مانند علم نجوم.
پس از گذشت حدود دو قرن از ظهور اسلام، این دین توانست بخش زیادی از جهان آن روز را با تعالیم خود نورافشانی کند. در این سرزمین ها تمدنی جوانه زد، رشد کرد، بالید و چند قرن، جهان را تحت سیطره خود قرار داد. پایه های این تمدن را علومی تشکیل می داد که حاصل مطالعه، تحقیق و تلاش های فراوان دانشمندان مسلمان بود.
پرتو اسلام، جان انسان را تغییر داد و بینش او را به جهان اصلاح کرد، به هر انسانی ارزش مستقلی داد. و او را ب ...


علوم در جدول کلمات

علوم طبیعی
علم الاشیا
علوم و فناری استفاده از گیاهان به منظور ایجاد غذا و سوخت
برزشناسی
اصطلاحی در علوم رایانه ای
وب
اقتصاددان آمریکایی متولد 1921 که جایزه نوبل علوم اقتصادی را دریافت کرد
کنتارو
اقتصاددان سوئدی متولد 1898که جایزه علوم اقتصادی را دریافت کرده است
گونارمیردال
اقتصاددان نروژی متولد 1895میلادی که جایزه علوم اقتصاد را دریافت کرد
راگنارفریش
انجمنی رسمی در هر کشور که از سرآمدان علوم و فنون برای بحث و تحقیق در مسائل علمی | و ادبی تشکیل م یشود
فرهنگستان
انجمنی رسمی در هر کشور که از سرآمدن علوم و فنون برای بحث و تحقیق در مسائل علمی و ادبی تشکیل می شود
فرهنگستان
دانش آموزان علوم دینی
طلاب
روش و حرفه کاربرد علوم فنی
مهندسی

معنی علوم به انگلیسی

sciences (اسم)
علوم

معنی کلمه علوم به عربی

علوم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نظری
دانشان
Mani
دانش علم
فر کیانی
دانشان، دانشها
زهرا
دانش ها
علی باقری
علوم کونین: دانش های دو جهان
ای چارده ساله قرة العین
بالغ نظر علوم کونین
( لیلی و مجنون، نظامی، ص ۶۶)
Mery alone
علوم...دانش ها
حمیدرضا مشهدی
عالم و بسیار دانا مخالف جهول یعنی بسیار نادان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• علوم تحقیقات تهران   • رشته های دانشگاه علوم تحقیقات تهران   • ثبت پروپوزال علوم تحقیقات   • علوم تحقیقات اهواز   • اتوماسیون تغذیه علوم تحقیقات   • رتبه قبولی در دانشگاه علوم تحقیقات تهران   • آدرس دانشگاه علوم تحقیقات   • علوم تحقیقات تبریز   • معنی علوم   • مفهوم علوم   • تعریف علوم   • معرفی علوم   • علوم چیست   • علوم یعنی چی   • علوم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی علوم

کلمه : علوم
اشتباه تایپی : ug,l
آوا : 'olum
نقش : اسم
عکس علوم : در گوگل

آیا معنی علوم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )