برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1596 100 1
شبکه مترجمین ایران

روان شناسی (روش های تحقیق)

روان شناسی (روش های تحقیق) در دانشنامه اسلامی

روان شناسی (روش های تحقیق)
در اکثر دانش ها، حقیقت با به کارگیری روش های علمی (Scientific methods) به دست می آید. البته روش های پژوهشی آنها یکسان نیستند بلکه هر دسته از آنها به روش خاص خود تحقیق می شوند.روان شناسی نیز که یکی از پردامنه ترین و کوشاترین علوم انسانی است، دارای روش علمی خاص خود است و همین روش علمی است که به کار می آید تا مطالعه علم رفتار را از دشواری برهاند. آنچه علم را تعریف می کند موضوع تحقیق آن نیست بلکه روش تحقیق آن است.علمی بودن یا نبودن رویکرد مهم است. در انتخاب شیوه پژوهش، روش هایی وجود دارد که در کسب، طبقه بندی، کاربرد و ارزش اطلاعات از لحاظ توانایی تشخیص متفاوتند.
روش مشاهده طبیعی (Case study) یکی از روش های تحقیق در روان شناسی است. مطالعه رفتار موجود زنده در وضع کاملا طبیعی انجام می گیرد. آزمایش گر نباید هیچ گونه مداخله ای در وقوع رفتار داشته باشد، بلکه همچون ناظری تیزبین چگونگی و دگرگونی های رفتار را گزارش می کند.چون روش مشاهده طبیعی مستلزم دقت نظر و برداشت درست از رفتار در موقعیت طبیعی است، گاهی زمانی طولانی به خود اختصاص می دهد؛ مانند مطالعه رفتار کودک طی دوازده سال.اگر مشاهده با دقت و بدون پیش داوری به عمل آید می توان از آن فرضیه ساخت و نیز آن را در اوضاع مشابه تعمیم داد. روش مشاهده طبیعی را نمی توان در همه آزمایش های روان شناسی به کار برد زیرا مطالعه برخی از رفتارها از راه کنترل و آزمایش نتیجه بخش است.
پارسا، محمد، زمینه نوین روان شناسی، تهران، بعثت، چاپ بیست و یکم، ص۱۶-۲۸.
روش زمینه یابی (Survey method) برای مطالعه موضوعاتی به کار می رود که محقق قصد تغییر یا دستکاری متغیرها را ندارد و اطلاعات را به همان صورتی که هستند به دست می آورد. برای مطالعه نگرش ها و نظرات آزمودنی ها با ابزار مصاحبه و پرسش نامه از روش زمینه یابی استفاده می شود.
علی اسماعیلی و شایسته گودرزی، مبانی روان شناسی عمومی، تهران، شلاک، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۳۲.
در روش آزمایشی (Experimental method) معتبر، اطلاعات حاصل بر پایه تجربه های عینی و آزمایشگاهی به دست می آید. این روش مرز بین حقیقت و مجاز و درست و نادرست در بسیاری از مسایل روان شناسی را تعیین می کند.اگر بخواهیم اثر عاملی را در عوامل دیگر بسنجیم آن را متغیر و عامل ...

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی روان شناسی (روش های تحقیق)   • مفهوم روان شناسی (روش های تحقیق)   • تعریف روان شناسی (روش های تحقیق)   • معرفی روان شناسی (روش های تحقیق)   • روان شناسی (روش های تحقیق) چیست   • روان شناسی (روش های تحقیق) یعنی چی   • روان شناسی (روش های تحقیق) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روان شناسی روش های تحقیق

کلمه : روان شناسی (روش های تحقیق)
اشتباه تایپی : v,hk akhsd (v,a ihd jprdr)
عکس روان شناسی (روش های تحقیق) : در گوگل

آیا معنی روان شناسی (روش های تحقیق) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )